SFS 2021:186 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2021-186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2007:1266) med instruktion
för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

21 §1 Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvars-
makten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården,
tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet av livsmedel, foder och animaliska biprodukter och djurskyddet
i enlighet med särskilda bestämmelser. Inspektören är i dessa fall behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Inspektören får
meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten om hur de gällande
bestämmelserna inom området ska följas.

När inspektören utövar sin tillsyn eller kontroll, är han eller hon inte

underställd överbefälhavaren.

Om det vid tillsynen eller kontrollen konstateras allvarliga brister som

myndigheten trots påpekanden inte har rättat till, ska försvarsinspektören för
hälsa och miljö anmäla detta till regeringen.

De föreskrifter som Försvarsmakten får meddela enligt 4 kap. 3 § för-

ordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., 41 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 40 § livs-
medelsförordningen (2006:813), 4 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614)
och 26 § förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och
miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet,
beslutas av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

1 Senaste lydelse 2020:1233.

SFS

2021:186

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:186

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)