SFS 2021:187 Förordning om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av

skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och

livsmedel

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 5, 6, 8�10, 13 och 15 §§ och rubriken närmast
före 9 § förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande lydelse.

5 § Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen är den myndighet som är
behörig att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 25
och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer
av 6 §.

6 §1 Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet i fråga om sådana jordbruksprodukter som
avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel.

8 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och ger dem stöd, råd och vägledning.

Livsmedelsverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i

förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med
kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 j i
samma förordning.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
9 §
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet ska bedrivas.

10 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgif-

ter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som
de bedriver,

1 Senaste lydelse 2019:710.

SFS

2021:187

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:187

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

3. skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på

jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till
en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter.

13 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2021:176) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

15 § Bestämmelser om överklagande finns i 19�20 a §§ lagen (2009:1424)
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)