SFS 2021:188 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

SFS2021-188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av

ekologisk produktion

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:1059) om kontroll av
ekologisk produktion

dels att 2�5, 7, 9 och 17 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Jordbruksverket ska samordna samarbetet och kontakterna med
kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet inom området ekologisk produktion och märk-
ning av ekologiska produkter enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr
652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr
1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
2 §
I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns bestäm-
melser om att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får över-
lämnas till kontrollorgan.

3 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska, i fråga om
livsmedel, utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen i enlighet med den ansvarsfördelning
som gäller enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

4 § Jordbruksverket ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen i fråga om produktion och
hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, om
inte något annat anges i andra stycket.

SFS

2021:188

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:188

Länsstyrelserna ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser
ekologisk produktion i fråga om foderföretag i primärproduktionen av foder.

5 § Konsumentverket ska utöva offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i
fråga om marknadsföring.

7 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som myndigheten har överlämnat till
kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk pro-
duktion.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första
stycket.

9 § I förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som
ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offent-
lig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för
statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet när kontrollen gäller ekologiskt foder.

17 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden
enligt 1 § meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363)

om kontroll av ekologisk produktion,

2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen om

kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas,

4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter

till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet

som har delegerat uppgiften,

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksam-

het till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan, och

7. verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk produktion, de EU-

förordningar som anges i 1 § den lagen samt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)