SFS 2021:189 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

SFS2021-189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om djurskyddsförordningen (2019:66)

dels att 1 kap. 1 § och 8 kap. 6, 8�10, 13, 16, 19 och 20 §§ och rubrikerna

närmast före 8 kap. 6, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 12 a, 12 b och 19 a §§,

och närmast före 8 kap. 12 a, 12 b och 19 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
1 §
1 Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djur-
skyddslagen (2018:1192).

Förordningen är meddelad med stöd av
� 1 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 1 kap. 2 § tredje

stycket,

� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 1 §,

� 2 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 2�9 §§,
� 2 kap. 3 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 10 §,
� 2 kap. 4 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 11 §,
� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 12 och 13 §§,

� 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 14 och 15

§§,

� 2 kap. 7 § andra stycket och 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i

fråga om 2 kap. 16 och 17 §§,

� 2 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 18 §,
� 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 19 § 1,
� 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen

i fråga om 2 kap. 20 §,

� 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 21 §,
� 2 kap. 12 § djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 22 §,
� 2 kap. 13 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 23 §,
� 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 1�7 §§,
� 3 kap. 1 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 8 och 9 §§,
� 3 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 10 §,
� 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § första

stycket och 2 § första stycket 1 och 2,

1 Senaste lydelse 2021:135.

SFS

2021:189

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

� 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 och 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen

i fråga om 4 kap. 1 § andra stycket,

� 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § tredje

stycket och 2 § första stycket 3,

� 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 2 § andra

stycket,

� 4 kap. 4 § djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 3 §,
� 5 kap. 2 § 1 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 1 och 2 §§ och 3 § första

stycket,

� 5 kap. 2 § 2 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 3 § andra stycket,
� 6 kap. 1 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 1�3 §§,
� 6 kap. 3 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 5 §,
� 6 kap. 4 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 6 § andra

stycket 2,

� 7 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 1 § första

och andra styckena och 2 § 2,

� 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 2 § 1,
� 7 kap. 6 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § första

stycket,

� 7 kap. 6 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § andra

stycket,

� 7 kap. 7 § andra och fjärde styckena djurskyddslagen i fråga om 7 kap.

4 § första stycket,

� 7 kap. 7 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § andra

stycket,

� 7 kap. 8 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 5 §,
� 7 kap. 12 § första stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 6 § första

och andra styckena och 7 §,

� 7 kap. 12 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 8 §, 10 §

tredje stycket och 12 § 1,

� 7 kap. 12 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 9 och

11 §§, 12 § 2 och 3 och 23 §,

� 7 kap. 12 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 12 § 4�6,

24 § första stycket och 25 §,

� 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 29 § och

32 § första stycket,

� 6 kap. 1 § och 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om

7 kap. 30 §,

� 7 kap. 16 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 32 § andra

stycket,

� 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 §,
� 8 kap. 6 a § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 a §,
� 8 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 13 §,
� 8 kap. 6 § djurskyddslagen och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om

8 kap. 16 §,

� 8 kap. 8 § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 17�20 §§,
� 10 kap. 9 § djurskyddslagen i fråga om 10 kap. 1�4 §§,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2021:189

background image

SFS

3

8 kap.


Utövande av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


6 § Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll,
om inte något annat framgår av 8 §. Länsstyrelserna är också behöriga
myndigheter att utföra annan offentlig verksamhet, om inte något annat
framgår av djurskyddslagen (2018:1192) eller av denna förordning.

Länsstyrelserna får komma överens om att överföra offentlig kontroll och

annan offentlig verksamhet i fråga om en viss verksamhet mellan sig.

8 § Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av
att artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs och utföra annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att

artikel 12 i nämnda förordning följs och utföra annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för

hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

9 §2 Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de offi-
ciella assistenterna på slakterier,

1. utöva de djurskyddskontroller som en officiell veterinär eller en officiell

assistent är skyldig att utföra enligt artikel 18 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

2. utföra sådan annan offentlig verksamhet som anges i de EU-förordningar

som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar och i 5 kap. 2 § och som hänger
samman med kontrollerna enligt 1.

10 § Jordbruksverket ska samordna övriga kontrollmyndigheter och ge
stöd, råd och vägledning till dem.

Jordbruksverket ska senast den 15 april varje år till Regeringskansliet

redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och
myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskydds-
rapport). Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår.
Jordbruksverket ska även analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån
det utförda djurskyddsarbetet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning

(EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kom-
missionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och


2 Senaste lydelse 2019:713.

2021:189

background image

SFS

4

annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 f i
samma förordning.

Föreskrifter om uppgiftslämnande


12 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för djur-
hållare att lämna uppgifter om sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett
organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter.

Rapporteringssystem för överträdelser


12 b § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som inte omfattas

av förordning (EU) 2017/625


13 § Vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om
andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som
ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk
verksamhet ska följande bestämmelser i förordning (EU) 2017/625
tillämpas:

� artikel 4.2,
� artikel 5.1 a�f, 5.4 och 5.5,
� artikel 6,
� artikel 9.1, 9.2 och 9.5,
� artikel 11.1,
� artikel 12,
� artikel 13.1 och 13.2,
� artikel 105.1, och
� artikel 138.1, 138.2 a, b, f och h�k, 138.3 och 138.4.
Vad som sägs i dessa artiklar om aktörer ska i tillämpliga delar gälla även

de djurhållare som avses i första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


16 § Jordbruksverket får, utöver vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter
om

1.

hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

2. samverkan mellan kontrollmyndigheter,
3. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket om den verksamhet som bedrivs, och

4. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in hand-
lingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

19 §3 En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kost-
nader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan
kontroll. Den begränsning av avgiftsskyldigheten som framgår av artikel
83.1 i förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även för andra djurhållare än

3 Senaste lydelse 2019:713.

2021:189

background image

SFS

5

sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande
ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

I artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att

avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan
offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

Artikel 79.2 c och andra stycket ska även tillämpas vid offentlig kontroll

av andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller
som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk
verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska betalas

enligt första och andra styckena och artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625.

Undantag för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom

Försvarsmakten


19 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet enligt 8 §
tredje stycket ska 19 § inte tillämpas.

20 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska
betalas för de djurskyddskontroller som utförs av officiella veterinärer och
officiella assistenter på slakterier och för annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollerna.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om

hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av artikel
79.1 a i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även
tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som
hänger samman med sådan kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2021 i fråga om 1 kap. 1 § och

i övrigt den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:189