SFS 2021:190 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

SFS2021-190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion

för Havs- och vattenmyndigheten

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2011:619) med instruktion för
Havs- och vattenmyndigheten ska ha följande lydelse.

5 §1 Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under miljöbalken och

samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljö-

balken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt
lämna myndighetens synpunkter tidigt i processen,

3. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga

eller har stor betydelse för havs- och vattenmiljön eller fisket,

4. vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att samordna

vattenmyndigheterna för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen
(2004:660),

5. arbeta med frågor som rör havsplanering,
6. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen och ansvara för

genomförandet av landningskontrollen,

7. inom sitt ansvarsområde ansvara för skydd av naturtyper och arter samt

andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav,

8. i samråd med Naturvårdsverket fördela medel för miljöövervakning,

uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter
samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för
genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljö-
tillståndet inom sitt ansvarsområde,

9. ansvara för att samla in grundläggande information om fiskbestånden

samt fisket och annat nyttjande i sjöar, vattendrag och hav och särskilt svara
för att datainsamling och rådgivning i fråga om fiskbestånden och fisket
bedrivs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för
insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till
stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008,

10. inom sitt ansvarsområde främja forskning och utvecklingsverksamhet

och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd
för myndighetens och verkets arbete,

1 Senaste lydelse 2018:2116.

SFS

2021:190

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:190

11. göra kunskaper om havs- och vattenmiljön, fisket och myndighetens

arbete tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda,

12. ansvara för uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som

omfattas av förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar
och vattendrag, förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vatten-
vårdsprojekt och förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården,

13. följa upp och utvärdera de statliga bidrag som omfattas av viltskade-

förordningen (2001:724) när det gäller förebyggande åtgärder och ersättning
för skada som orsakas av säl och rapportera sådan uppföljning och
utvärdering till Statens jordbruksverk, och

14. samverka med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geologiska

undersökning och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljön och för vatten-
bruket.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

PER OLSSON FRIDH

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)