SFS 2021:191 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2021-191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 3 kap. 13 a § ska upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 13 och 19 §§, 11 kap. 16, 19 och 22 §§, 12 kap. 13 och

19 §§ och 13 kap. 13 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 14 a och 14 b §§,

10 kap. 16 §, 12 kap. 16 § och 13 kap. 17 a §, av följande lydelse.

3 kap.
14 a §
En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grund-
skolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan,
vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Beslutsunderlaget ska dokumen-
teras.

En rektor som överväger att fatta ett sådant beslut ska ge lärarna vid be-

rörd skolenhet tillfälle att yttra sig.

Rektorn ska snarast underrätta huvudmannen skriftligen om ett beslut en-

ligt första stycket. Huvudmannen ska anmäla beslutet till Statens skolverk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om när rektorn senast ska fatta ett beslut enligt första stycket
inför ett läsår.

14 b § Ett beslut om att betygssättning enligt 14 a § ska upphöra att gälla
ska fattas i samma ordning som beslutet om att införa sådan betygssättning.

Ett sådant beslut kan avse endast kommande årskullar som ännu inte har

fått betyg eller även omfatta elever som redan har fått terminsbetyg i
årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan eller sameskolan eller i årskurs 5 i
specialskolan med stöd av ett beslut enligt 14 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om när rektorn senast ska fatta ett beslut enligt första stycket
inför ett läsår.

10 kap.
13 §
3 I årskurs 1�5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklings-
samtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kun-

skapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och

1 Prop. 2020/21:58, bet. 2020/21:UbU9, rskr. 2020/21:212.
2 Senaste lydelse av 3 kap. 13 a § 2017:174.
3 Senaste lydelse 2014:456.

SFS

2021:191

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läro-
planen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om ele-

vens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
�verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid
utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella

utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av
särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskapskraven.

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt

första stycket i de aktuella årskurserna.


16 §4 Om betyg sätts i årskurs 4 och 5 ska betyg sättas i slutet av varje

termin i de årskurserna i de ämnen som eleven har fått undervisning i under
terminen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av ak-
tuell årskurs, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas
för dessa respektive ämnen i den årskursen.

19 §5 När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 4 och 5, om betyg sätts i dessa årskurser, ställas i relation till

de kunskaper som en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till
kunskapskraven i årskurs 6,

2. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och

3. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

11 kap.


16 §6 I årskurs 1�5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklings-
samtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kun-

skapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i,
och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läropla-
nen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om ele-

vens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
�verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid
utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn


4 Tidigare 10 kap. 16 § upphävd genom 2017:620.
5 Senaste lydelse 2010:2022.
6 Senaste lydelse 2014:456.

2021:191

background image

3

SFS

beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella

utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av
särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskapskraven.

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt

första stycket i de aktuella årskurserna.

19 §7 Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas
i grundsärskolans ämnen.

Betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen

som eleven har fått undervisning i under terminen.

Om betyg sätts i årskurs 4 och 5 ska betyg sättas i slutet av varje termin i

de årskurserna i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.

22 §8 När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 4 och 5, om betyg sätts i dessa årskurser, ställas i relation till

de kunskaper som en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till
kunskapskraven i årskurs 6,

2. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och

3. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

12 kap.


13 §9 I årskurs 1�6 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklings-
samtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kun-

skapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i,
och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kun-

skapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för
läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om ele-

vens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
�verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid
utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra till-

fällen än vid ett utvecklingssamtal.

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella

utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av
särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskapskraven.


7 Senaste lydelse 2017:620.
8 Senaste lydelse 2010:2022.
9 Senaste lydelse 2014:456.

2021:191

background image

4

SFS

Om en elev ges betyg i årskurs 5 och 6 gäller inte skyldigheten enligt

första stycket i de aktuella årskurserna.

16 §10 Om betyg sätts i årskurs 5 och 6 ska betyg sättas i slutet av varje
termin i de årskurserna i de ämnen som eleven har fått undervisning i under
terminen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av
aktuell årskurs, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska
sättas för dessa respektive ämnen i den årskursen.

19 §11 När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 5 och 6, om betyg sätts i dessa årskurser, ställas i relation till

de kunskaper som en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till
kunskapskraven i årskurs 7,

2. i årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 7, och

3. efter årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått

vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 10.

13 kap.


13 §12 I årskurs 1�5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklings-
samtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kun-

skapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läro-
planen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om ele-

vens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det.
�verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid
utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga individuella

utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av vilka insatser i form av
särskilt stöd som eleven behöver för att nå kunskapskraven.

Om en elev ges betyg i årskurs 4 och 5 gäller inte skyldigheten enligt

första stycket i de aktuella årskurserna.

17 a § Om betyg sätts i årskurs 4 och 5 ska betyg sättas i slutet av varje
termin i de årskurserna i de ämnen som eleven har fått undervisning i under
terminen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av


10 Tidigare 12 kap. 16 § upphävd genom 2017:620.
11 Senaste lydelse 2010:2022.
12 Senaste lydelse 2014:456.

2021:191

background image

5

SFS

aktuell årskurs, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska
sättas för dessa respektive ämnen i den årskursen.

20 §13 När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen
bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till
och med den aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 4 och 5, om betyg sätts i dessa årskurser, ställas i relation till

de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till
kunskapskraven i årskurs 6, och

2. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid

betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 3 kap. 13 a § och i

övrigt den 1 april 2021.

2. Bestämmelserna i 10 kap. 13 och 19 §§, 11 kap. 16, 19 och 22 §§,

12 kap. 13 och 19 §§ och 13 kap. 13 och 20 §§ i den nya lydelsen samt
bestämmelserna i de nya 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 § och 13 kap. 17 a §
tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)
13 Senaste lydelse 2010:2022.

2021:191