SFS 2021:192 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2021-192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

dels att 6 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, och

närmast före 6 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.
Rektorns
ansvar
1 a § Bestämmelser om att en rektor får fatta beslut om att betyg ska sättas
i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs
5 och 6 i specialskolan i en skolenhet som rektorn ansvarar för finns i 3 kap.
14 a § skollagen (2010:800). Ett sådant beslut ska fattas senast den 30 april
före det läsår då beslutet ska börja gälla.

1 b § Ett beslut av en rektor enligt 3 kap. 14 b § skollagen (2010:800) om
att betygssättning enligt 3 kap. 14 a § skollagen ska upphöra att gälla ska
fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla.

11 §1 Terminsbetyg ska utfärdas vid slutet av

1. varje termin i årskurserna 4 och 5 i grundskolan och sameskolan och i

förekommande fall i grundsärskolan samt i årskurserna 5 och 6 i special-
skolan, om betyg sätts i dessa kurser,

2. varje termin i årskurserna 6�8 i grundskolan och i förekommande fall i

grundsärskolan, årskurserna 7�9 i specialskolan och årskurs 6 i sameskolan,
och

3. höstterminen i årskurs 9 i grundskolan och i förekommande fall i grund-

särskolan och årskurs 10 i specialskolan.

Terminsbetyg ska inte utfärdas om eleven ska få ett slutbetyg enligt 14 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. Bestämmelserna i 11 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på

utbildning från och med höstterminen 2021.

1 Senaste lydelse 2011:506.

SFS

2021:192

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:192

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)