SFS 2021:193 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS2021-193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet

Utfärdad den 4 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:975) med instruktion
för Vetenskapsrådet1

dels att 16 b § ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §2 Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rätts-
vetenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl
grundforskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga
avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära
forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och
utbildning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveck-
ling,

� Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig
forskning,

� Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördel-

ning av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behand-
lingsforskning, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

1 Senaste lydelse av 16 b § 2018:17.
2 Senaste lydelse 2018:17.

SFS

2021:193

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

2

SFS

2021:193

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)