SFS 2021:194 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

SFS2021-194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Utfärdad den 10 mars 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.59609 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

Förordningens innehåll
2 §
I denna förordning finns bestämmelser om

� uttryck i förordningen (3 §),
� stödperiod och referensperiod (4 §),
� när omställningsstöd får lämnas (5�9 §§),
� vissa ombildningar (10 §),
� beräkning av omställningsstöd (11�17 §§),
� hur ansökan ska göras (18 och 19 §§),
� utbetalning av omställningsstöd (20 §),
� rätt att meddela föreskrifter (21 §), och
� anmälan om brott (22 §).

Uttryck i förordningen
3 §
Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och
tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperiod och referensperiod
4 §
Stödperiod enligt denna förordning är juni och juli 2020.
Referensperiod är juni och juli 2019.

När omställningsstöd får lämnas
5 §
Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd om

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 mars 2021 (regeringens förordningsmotiv
2021:2).

SFS

2021:194

Publicerad
den

11 mars 2021

background image

SFS

2

1. företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger

50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden,
och

2. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

För rätt till omställningsstöd krävs även att en del av nedgången i

nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens
nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin
verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av

1. bestämmelser i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,

2. bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till

Sverige, eller

3. Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med

anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

6 § För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�17 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

3. företaget under perioden april 2020�juni 2021 inte verkställer ett beslut

om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

4. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

5. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den

17 maj 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 1 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om
värdeöverföringar i första stycket 3 även det eller de moderföretag till
företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 4 gäller inte stöd

enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020 eller
förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för
mars�juli 2020.

7 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till
omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en

2021:194

background image

SFS

3

näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av
stödet som avser hyresrabatt för juni 2020 anses ingå i hyresvärdens
nettoomsättning för den månaden.

Om nettoomsättningen för stödperioden eller referensperioden, vid en

beräkning enligt första�tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska
nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 § Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett
skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan.
Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

2. den procentuella nedgång i nettoomsättning som avses i 5 § andra

stycket,

3. huruvida de villkor som anges i 5 § och 6 § första stycket 1 och 3 är

uppfyllda,

4. summan av företagets fasta kostnader enligt 12�14 §§ för stödperioden,
5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant

stöd som avses i 15 §, och

6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan

bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden,
om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 17 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje
stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till
minst 3 miljoner kronor, ska revisorn i stället bestyrka dessa uppgifter med
rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det

sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte
enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att
företaget ger in ett sådant yttrande.

9 § Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020
var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för

prövningen av ansökan

1. kan anses vara på obestånd,
2. har näringsförbud,

2021:194

background image

SFS

4

3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till

Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare

kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den
inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2

även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i
verksamheten.

Vissa ombildningar
10 §
Om en enskild näringsidkare under perioden 1 juni 2019�31 maj
2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag
gäller följande. Vid tillämpning av 5 § och 6 § första stycket 2 får den
enskilda

näringsidkarens

sammanlagda

nettoomsättning

för

referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 1 får den enskilda
näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast
före den 1 maj 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för
detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att
1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid

tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda

näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren
äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd
11 §
Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av
företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för
stödperioden beräknas som den procentuella nedgång i nettoomsättning som
avses i 5 § andra stycket, multiplicerad med 0,75.

Om företaget till följd av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt
förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden, ges
omställningsstöd i stället med ett belopp som motsvarar 100 procent av
företagets fasta kostnader för stödperioden.

Om stödet enligt första eller andra stycket uppgår till minst

100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som
uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000
kronor per stödberättigat företag.

12 § Med fasta kostnader avses kostnader för

1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är

minst sex månader,

2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana

finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

3. värdeminskning

anläggningstillgångar

samt

nödvändiga

reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt-

eller avgiftsskyldigt för,

2021:194

background image

SFS

5

5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet

som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp,
internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,
7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är

beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre
månader,

8. försäkringar

mot

ekonomisk

förlust

genom

sakskada,

ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

9. djurfoder,
10. franchiseavgifter,
11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och

kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, och
13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av

antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första

stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av
anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som

fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller
liknande.

13 § Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som

skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller
omsättningen av varor eller tjänster,

2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra

avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald
enligt 10 kap. samma lag,

3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler

eller elektricitet enligt 12 § första stycket 5 till den del sådan förbrukning
ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,
5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant

slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt

13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

14 § Vid tillämpning av 11 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad
som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett
separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de
redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som
avslutats närmast före den 1 maj 2020.

15 § Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som
omställningsstödet beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta

kostnader som omställningsstödet beräknas på.

2021:194

background image

SFS

6

16 § Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kronor per
stödberättigat företag.

Det maximala stödet enligt första stycket ska minskas med belopp som

företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i
1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) har fått eller kommer att få i
stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen är berättigade till omställningsstöd enligt denna
förordning, avser det maximala stödet hela koncernen och fördelas på
respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det
omställningsstöd företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första
och andra styckena.

17 § Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som
följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte
lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i
bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om
1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster

för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020, eller

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�16 §§, överstiger den

nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med
referensperioden.

Med bruttoresultat avses periodens nettoomsättning enligt 7 §
1. minskad med
� periodens

kostnader

för

handelsvaror,

legoarbeten

och

underentreprenader, och

� periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt
2. justerad för periodens förändring av lager av
� råvaror och förnödenheter,
� produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och
� pågående arbete för någon annans räkning.
Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före
� skatter,
� bokslutsdispositioner,
� räntor och liknande intäkter och kostnader,
� nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar, och

� intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt

styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

De poster som avses i tredje stycket ska hänföras till en viss period i

enlighet med de principer som anges i 14 §.

Hur ansökan ska göras
18 §
En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av
Skatteverket fastställt formulär.

19 § Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern
av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)
ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa
företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

2021:194

background image

SFS

7

Utbetalning av omställningsstöd
20 §
Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett
omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om
omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till
det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag
enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter
21 §
Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen
(2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott
22 §
I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en
skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Niklas Ekstrand

(Finansdepartementet)

2021:194