SFS 2021:196 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 11 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen (2015:960) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2.2 Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovis-

ningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.
2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:91, bet. 2020/21:FiU39, rskr. 2020/21:219.
2 Senaste lydelse 2019:1219.

SFS

2021:196

Publicerad
den

11 mars 2021