SFS 2021:197 Förordning om ändring i förordningen (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:60) om viss sjukpenning

i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med

anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att 2, 5, 14 och 15 §§ förordningen (2021:60) om
viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med an-
ledning av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.

2 § En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad
som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller
delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som
orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling,

med undantag för hormonell adjuvant behandling,

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom

(svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom
med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med kom-
plikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD
stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan

på andningsfunktionen,

5. binjurebarkssvikt,
6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande be-

handling,

7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID),

sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd
såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med
kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig
rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19,
någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan
svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid
covid-19,

8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet, eller
9. trisomi 21 (Downs syndrom).
Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att

det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att för-
säkrade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

SFS

2021:197

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

� den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet,

och

� arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter

inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa
arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt
avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen
covid-19.

5 § En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i
46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis av-
står från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående
med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående

1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�9 eller är 70 år eller

äldre, och

2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4�7 kap.

socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att
1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och
2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i
minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt
9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. social-
försäkringsbalken, eller

3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är

personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap.
5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till
en försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

14 § I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett
läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första
stycket 1�9.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har

möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna
uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete
i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för an-
ställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år
eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje
stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska läm-
nas på heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år och som har en

diagnos eller ett tillstånd som avses i 2 § första stycket, ska sökanden genom
ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående uppfyller
något av villkoren i 2 § första stycket 1�9.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2021.

SFS 2021:197

background image

3

2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock

på ersättning som avser tid från och med den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2021:197