SFS 2021:198 Förordning om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

SFS2021-198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd för att säkerställa tillgång till

ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag
som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och
sjukvården.

Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulans-

transport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med stödet
2 §
Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården
har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott
av sjukdomen covid-19.

Förutsättningar för stödet
3 §
Stöd får lämnas till företag som utför patienttransporter med am-
bulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården och som har erbjudit hälso-
och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari
2020.

4 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med Euro-
peiska kommissionens beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.61904 (2021/N).

5 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag som

1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen, eller

2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kom-

missionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.

6 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång
på medel.

SFS

2021:198

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

SFS

2021:198

Stödets storlek
7 §
Stödet får lämnas till ett högsta belopp om 16 160 000 kronor per före-
tag för den totala stödperiod som avses i 8 §.

8 § Stödet får lämnas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i
företagets ambulansflygverksamhet till följd av utbrott av sjukdomen
covid-19 under stödperioden från och med den 1 januari 2021 till och med
den 30 juni 2021.

9 § Med icke täckta fasta kostnader avses i denna förordning de fasta
kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under
stödperioden och som, under stödperioden, inte ersatts av täckningsbidrag
eller av försäkringar och stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-
19. Med täckningsbidrag avses intäkter efter att rörliga kostnader har dragits
av.

10 § Stödet får inte överstiga 70 procent av de icke täckta fasta kostna-
derna. Stödet och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får
tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården
patienttransporter med ambulansflyg under den period som stödet avser.

Handläggningen av ansökningar
11 §
Socialstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ha kommit in till Social-
styrelsen senast den

� 15 april 2021 för perioden från och med den 1 januari 2021 till och med

den 31 mars 2021, och

� 15 juli 2021 för perioden från och med den 1 april 2021 till och med den

30 juni 2021.

13 § En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgift om det belopp som söks,
2. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 3 och 5 §§ är

uppfyllda,

3. uppgifter om den stödberättigande kostnaden,
4. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats för

perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december
2021, och

5. de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva

ansökan.

14 § En ansökan om stöd ska även innehålla en granskning utförd av en
extern, oberoende och kvalificerad revisor. Revisorn ska granska de upp-
gifter som avses i 13 § 3 och enligt standard SNT 4400 eller en motsvarande
standard. Revisorn ska

1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med sökandens

bokföring för den period som stödet ska omfatta,

2. för respektive budgetpost kontrollera att redovisade kostnader till sin

karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,

3. kontrollera att det finns underlag (kvitton eller fakturor) som verifierar

kostnaderna,

4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som stödet ska omfatta,

background image

3

SFS

2021:198

5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med sådan verksamhet

som avses i 8 §, och

6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar,

och

b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns av-

seende den period som lönekostnaderna omfattar.

De kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna

för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer
för respektive budgetpost.

15 § Om sökanden inte lämnar de uppgifter som Socialstyrelsen behöver
för att kunna pröva ansökan, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid
komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera
ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

16 § Vid fördelningen av stöd får Socialstyrelsen prioritera mellan in-
komna ansökningar och ge företräde till de företag som bedöms ha bäst
förutsättningar att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig till-
gång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen
covid-19.

17 § I ett beslut om att bevilja stöd ska det anges

1. vilken period som stödet avser, hur stödet har beräknats och vilka icke

täckta fasta kostnader som ligger till grund för stödet,

2. skälen för den prioritering som gjorts enligt 16 §, och
3. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 19 § samt åter-

betalning och återkrav enligt 20�22 §§.

Redovisning
18 §
Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2022 lämna en samlad redo-
visning till regeringen av stödbeslut enligt förordningen. Av redovisningen
ska det framgå

1. vilka företag som har fått stöd,
2. hur många ansökningar om stöd som har avslagits, och
3. vilka förändringar som har skett i hälso- och sjukvårdens tillgång till

ambulansflygtransporter till följd av utbetalningen av stöd.

Hinder mot utbetalning
19 §
Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska
betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 20 §.

�&terbetalning och återkrav
20 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta.

21 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet,
om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 20 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller

delvis avstå från ett återkrav.

background image

4

SFS

2021:198

22 § På stöd som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller

delvis avstå från krav på ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
23 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Euro-
peiska unionens statsstödsregler.

24 § För stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 100 000 euro ska
Socialstyrelsen offentliggöra den information som avses i bilaga III till kom-
missionens förordning (EU) nr 651/2014.

�verklagande
25 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndiganden
26 §
Socialstyrelsen får meddela

1. ytterligare föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas, och
2. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av den 15 november 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stöd

som har meddelats före den 16 november 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)