SFS 2021:1000 Förordning om producentansvar för våtservetter

SFS2021-1000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om producentansvar för våtservetter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat
producentansvar för avfallshantering av våtservetter.

Syftet med förordningen är att minska nedskräpningen av våtservetter.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 21 §,
– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 11, 12 och 17–20 §§,
– 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 14–16 och 20 §§,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 27 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser i andra förordningar
3 §
Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för våtservetter finns i
förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Ordförklaringar
4 §
Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-
gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-
myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

5 § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som
huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har
tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och

som inte har modifierats på kemisk väg.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa
direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

SFS

2021:1000

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1000

6 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

1. för in våtservetter till Sverige,
2. tillverkar våtservetter i Sverige, eller
3. från ett annat land än Sverige säljer våtservetter till en slutlig användare

i Sverige.

7 § I denna förordning avses med

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på
den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla

en produkt på den svenska marknaden, och

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva

en yrkesmässig verksamhet här.

8 § I denna förordning avses med

engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast och

som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden
för att under sin livscykel användas flera gånger genom att återanvändas för
samma ändamål som den utformades för, och

våtservetter: servetter som
1. är engångsplastprodukter,
2. är våta på förhand, och
3. används för personlig hygien eller i hushåll.

9 § Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken.

Mål för minskad nedskräpning

10 § I fråga om våtservetter är målet att nedskräpningen utomhus senast
2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån
de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen
(2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

11 § En producent ska effektivt bidra till att nå målet.

12 § En producent ska tillgängliggöra information om hur målet för ned-
skräpning uppnås.

Informationen ska tillgängliggöras på producentens eller annan lämplig

webbplats.

Om målet inte uppnås
13 §
Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för
minskad nedskräpning inte uppnås ska myndigheten lämna förslag till
regeringen på ändamålsenliga åtgärder.

Ombud
14 §
En producent som är etablerad i Sverige och säljer våtservetter till ett
annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där produ-
centen inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra
det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella bestäm-
melser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904

background image

3

SFS

2021:1000

av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön.

15 § En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud i
Sverige. Ombudet ska utses genom en skriftlig fullmakt.

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna

förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga
om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 16 §.

16 § Ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska göra en anmälan till Natur-
vårdsverket.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisations-

nummer,

2. en kopia på fullmakten,
3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer,

och

4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för.
Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

Skyldighet för producenter att märka produkter
17 §
Våtservetter får släppas ut på den svenska marknaden av en produ-
cent endast om de är märkta i enlighet med kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av
harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångs-
bruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters in-
verkan på miljön.

Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.

Uppgifter till Naturvårdsverket
18 §
Den som avser att i egenskap av producent släppa ut våtservetter på
den svenska marknaden ska före utsläppandet anmäla det till Naturvårds-
verket. Anmälan ska innehålla producentens namn, kontaktuppgifter och
person- eller organisationsnummer.

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

19 § En producent ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till
Naturvårdsverket om hur många våtservetter som producenten släppt ut på
den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

På begäran av Naturvårdsverket ska uppgifterna anges i vikt.

20 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas av producenter och producentombud enligt 16, 18
och 19 §§.

21 § En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa
kvaliteten på de uppgifter som producenten ska lämna enligt 19 §.

background image

4

SFS

2021:1000

Statistik
22 §
Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning
får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

Dialog med aktörer
23 §
Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra
en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Tillsyn
24 §
I 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) finns bestämmelser
om tillsyn.

Avgifter
25 §
I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken finns bestämmelser om tillsynsavgifter.

Sanktioner
26 §
I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestäm-
melser om miljösanktionsavgifter.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet
27 §
Naturvårdsverket får meddela

1. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 16, 18 och 19 §§

ska lämnas, och

2. andra föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 18 §, den

1 januari 2024 i fråga om 19 och 21 §§ och i övrigt den 1 januari 2022.

2. Bestämmelsen i 18 § tillämpas från den 1 november 2022 i fråga om

produkter som ska släppas ut på marknaden 2023.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)