SFS 2021:1001 Förordning om producentansvar för fiskeredskap

SFS2021-1001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om producentansvar för fiskeredskap

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat
producentansvar för avfallshantering av fiskeredskap.

Syftet med förordningen är att inrätta ett system för att
1. öka insamlingen, återanvändningen och materialåtervinningen av

fiskeredskap, och

2. minska nedskräpningen från fiskeredskap.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

� 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 45 §§,
� 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 46�48 och 50 §§,
� 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 20�22 och 50 §§,
� 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 23�34, 35�44 och 50 §§,
� 15 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 4 §,
� 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 49 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 56 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser i andra författningar
3 §
I 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg finns bestämmelser om att det ska finnas mottagningsanordningar för
avfall i hamnar. I 4 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614) finns bestäm-
melser om att en kommun ska ansvara för att avfall transporteras bort från
sådana mottagningsanordningar.

4 § I 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken finns bestämmelser om att en
kommun ska hantera avfall som utgörs av fiskeredskap som är kommunalt
avfall. Detta ansvar begränsas av denna förordning endast i fråga om avfall
som hämtas av någon som med stöd av denna förordning ska behandla
avfallet.

5 § I 3 kap. 12 a och 12 b §§ avfallsförordningen (2020:614) finns bestäm-
melser om att fiskeredskap ska samlas in separat och skyldighet att sortera
ut avfall som utgörs av fiskeredskap från annat avfall.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa
direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

SFS

2021:1001

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1001

6 § I förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och
förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning finns andra
bestämmelser om producentansvar.

7 § I avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförordningen
(2013:251) finns bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för
hantering av avfall.

Undantag från förordningens tillämpningsområde
8 §
Denna förordning ska inte tillämpas på avfall som utgörs av fiske-
redskap som förlorats till havs eller som skräpats ned och därefter samlats
in inom ramen för ett projekt som finansieras av offentliga medel.

9 § Denna förordning ska inte tillämpas på fiskeredskap som omfattas av
förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, om elutrust-
ningen inte kan avlägsnas från fiskeredskapet på ett enkelt sätt.

Ordförklaringar
10 §
Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-
gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-
myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

11 § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas
som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren
har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och

som inte har modifierats på kemisk väg.

12 § Med fiskeredskap avses i denna förordning föremål eller redskap som
innehåller plast och

1. används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda

upp marina eller limniska biologiska resurser, eller

2. flyter på vattenytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller föda

upp marina eller limniska biologiska resurser.

13 § Naturvårdsverket får, efter att ha gett Havs- och vattenmyndigheten
och Statens jordbruksverk tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare före-
skrifter om vad som vid tillämpningen av denna förordning ska avses med
fiskeredskap enligt 12 §.

14 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

1. för in fiskeredskap till Sverige,
2. tillverkar fiskeredskap i Sverige, eller
3. från ett annat land än Sverige säljer fiskeredskap till en slutlig

användare i Sverige.

Med producent avses inte den som bedriver fiskeverksamhet enligt

definitionen i artikel 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeri-

background image

3

SFS

2021:1001

politiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG)
nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002
och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1241.

15 § I denna förordning avses med

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på
den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla

en produkt på den svenska marknaden, och

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva

en yrkesmässig verksamhet här.

16 § Med samla in avfall separat avses i denna förordning detsamma som
i 1 kap. 6 § avfallsförordningen (2020:614).

17 § Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken.

Mål för insamlingen av avfall som utgörs av fiskeredskap
18 §
Målet är att mängden avfall som utgörs av fiskeredskap som samlats
in separat under ett kalenderår senast 2027 ska utgöra minst 20 procent av
mängden fiskeredskap som släppts ut på den svenska marknaden under
samma kalenderår. Beräkningen ska göras utifrån vikt.

Om målet inte uppnås
19 §
Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för
insamlingen inte uppnås ska myndigheten lämna förslag till regeringen på
ändamålsenliga åtgärder.

Ombud
20 §
En producent som är etablerad i Sverige och säljer fiskeredskap till
ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där
producenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska
fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella
bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters
inverkan på miljön.

21 § En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som
är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses genom en skriftlig fullmakt.

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna

förordning i fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan
enligt 22 §.

22 § Ett ombud som har utsetts enligt 21 § ska göra en anmälan till Natur-
vårdsverket.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisations-

nummer,

2. en kopia på fullmakten,

background image

4

SFS

2021:1001

3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer,

och

4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för.
Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

En producent ska anlita en producentansvarsorganisation
23 §
En producent som på den svenska marknaden släpper ut fiskeredskap
ska anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som
uppfyller kraven i denna förordning.

Insamling av avfall som utgörs av fiskeredskap som är avsedda att

användas i yrkesmässig verksamhet
24 §
En producentansvarsorganisation för fiskeredskap ska på lättillgäng-
liga platser samla in avfall som utgörs av fiskeredskap som är avsedda att
användas i yrkesmässig verksamhet.

Insamlingen ska ske i den omfattning som är skälig med hänsyn särskilt

till verksamheters lokalisering och förekomsten av fiskevatten.

25 § En producentansvarsorganisation ska

1. se till att den som vill lämna avfall som utgörs av fiskeredskap som är

avsedda att användas i yrkesmässig verksamhet till en producentansvars-
organisation kan göra det enkelt och utan att betala något, och

2. effektivt bidra till att nå det mål för insamling som anges i 18 §.

Hämtning av avfall som samlats in eller transporterats bort av en

kommun
26 §
En producentansvarsorganisation för fiskeredskap ska tillhandahålla
en tjänst som innebär att avfall som utgörs av fiskeredskap hämtas, om
kommunen

1. separat samlat in avfall som utgörs av fiskeredskap enligt 15 kap. 20

och 20 a §§ miljöbalken, eller

2. transporterat bort avfall som utgörs av fiskeredskap från en sådan

mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om
åtgärder mot förorening från fartyg.

Avfallet ska hämtas gratis vid minst en av kommunens platser för

hantering av avfall eller på en plats som kommunen och producentansvars-
organisationen har kommit överens om. Avfall ska hämtas i den omfattning
som är skälig med hänsyn till mängden avfall som kommunen samlat in eller
transporterat bort.

27 § En producentansvarsorganisation för fiskeredskap ska, om det
behövs, samordna hämtningen enligt 26 § med andra producentansvars-
organisationer för fiskeredskap.

Hantering av avfall som utgörs av fiskeredskap
28 §
En producentansvarsorganisation ska ansvara för att allt avfall som
utgörs av fiskeredskap som samlats in separat hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt och genomgår ett fullständigt behandlings-
förfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken.

background image

5

SFS

2021:1001

En producentansvarsorganisations resurser
29 §
En producentansvarsorganisation ska ha de ekonomiska och
organisatoriska resurser som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt
denna förordning.

Avgifter för att täcka kommunens kostnader
30 §
En producentansvarsorganisation för fiskeredskap ska från 2025
betala en avgift som ska täcka kommunens kostnader för att

1. transportera bort avfall som utgörs av fiskeredskap enligt 4 kap. 8 §

avfallsförordningen (2020:614),

2. separat samla in avfall som utgörs av fiskeredskap enligt 15 kap. 20 och

20 a §§ miljöbalken på ett kostnadseffektivt sätt som främjar åter-
användning eller materialåtervinning,

3. separat samla in avfall som utgörs av fiskeredskap på ett kostnads-

effektivt sätt som främjar återanvändning eller materialåtervinning i en
mottagningsanordning enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om
åtgärder mot förorening från fartyg, och

4. samla in och rapportera uppgifter som ska lämnas enligt denna

förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

31 § Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
den som samlar in eller transporterar avfallet.

32 § Avgiftens storlek ska bestämmas av Naturvårdsverket i föreskrifter
som meddelas med stöd av 33 §. Avgiften ska bestämmas till högst det
belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för sådan verksamhet
som avses i 30 §.

33 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om den avgift
som en producentansvarsorganisation ska betala till en kommun enligt
denna förordning.

34 § Om fler än en producentansvarsorganisation för fiskeredskap har
anmälts enligt 38 § ska Naturvårdsverket varje år fatta beslut om hur stor
andel av kommunernas kostnader som varje producentansvarsorganisation
ska betala. Andelen för en producentansvarsorganisation ska motsvara
marknadsandelen för de producenter som anlitat producentansvars-
organisationen under föregående kalenderår utifrån de uppgifter som
lämnats enligt 42 och 48 §§. Marknadsandelen ska beräknas utifrån vikt.

Samverkan om fördelning av kostnader och intäkter mellan olika

producentansvarsorganisationer
35 §
En producentansvarsorganisation för fiskeredskap ska samverka med
andra producentansvarsorganisationer för fiskeredskap i fråga om hur
kostnader och intäkter för det avfall som har tagits emot ska fördelas mellan
producentansvarsorganisationerna.

Likabehandling
36 §
En producentansvarsorganisation ska ge producenter oavsett storlek
och ursprung möjlighet att uppfylla kravet i 23 §, utan villkor som
diskriminerar någon producent.

background image

6

SFS

2021:1001

Ersättning från producenter till en producentansvarsorganisation
37 §
Vid beräkningen av den ersättning som en producentansvars-
organisation tar ut från en enskild producent ska producentansvars-
organisationen ta hänsyn till

1. mängden fiskeredskap som producenten släpper ut på den svenska

marknaden, och

2. fiskeredskapens återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet.

Anmälan av en producentansvarsorganisation
38 §
En producentansvarsorganisation för fiskeredskap får bedrivas
endast om den har anmälts till Naturvårdsverket.

Anmälan ska göras av producentansvarsorganisationen innan verksam-

heten börjar bedrivas.

39 § En anmälan enligt 38 § ska innehålla

1. producentansvarsorganisationens namn och adress,
2. producentansvarsorganisationens organisationsnummer, eller om sådant

inte finns, skatteregistreringsnummer, och

3. en kortfattad beskrivning av verksamheten och hur kraven i 24�29 och

35�37 §§ ska uppfyllas.

Om det inträffar väsentliga ändringar som rör producentansvars-

organisationen ska den snarast anmäla dessa till Naturvårdsverket.

Information som en producentansvarsorganisation ska göra tillgänglig
40 §
En producentansvarsorganisation ska på sin webbplats tillgänglig-
göra information om

1. vilka som är producentansvarsorganisationens ägare,
2. vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen,
3. hur den ersättning som producenterna ska betala till producentansvars-

organisationen ska beräknas, angett i kronor per såld produkt eller per ton
produkter som släpps ut på den svenska marknaden,

4. på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita

aktörer för att hantera avfall, och

5. hur producentansvarsorganisationens verksamhet bidrar till att nå målet

för insamling i 18 §.

Skyldighet för en producentansvarsorganisation att lämna uppgifter
41 §
En producentansvarsorganisation ska senast den 31 mars varje år till
Naturvårdsverket lämna uppgifter om vikten i kilogram på det avfall som
utgörs av fiskeredskap som samlats in under det närmast föregående
kalenderåret.

Av uppgifterna ska det framgå hur mycket som
1. samlats in av producentansvarsorganisationen, och
2. hämtats av producentansvarsorganisationen efter att det samlats in av

en kommun eller någon som är ansvarig att tillhandahålla en mottagnings-
anordning i hamn enligt förordningen (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg.

42 § En producentansvarsorganisation ska senast den 31 mars varje år
lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vilka producenter som anlitat
producentansvarsorganisationen under det närmast föregående kalenderåret.

background image

7

SFS

2021:1001

Information till konsumenter
43 §
En producentansvarsorganisation ska informera konsumenter om

1. hur fiskeredskap ska hanteras när de blir avfall,
2. hur fiskeredskap ska hanteras för att minska mängden förlorade

redskap, och

3. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt

bortskaffande av fiskeredskap ger upphov till.

Informationen ska bidra till att fiskeredskap hanteras på ett lämpligt sätt,

färre förlorade redskap och mindre nedskräpning.

Informationen ska vara lättillgänglig, lämnas återkommande och upp-

muntra till en ansvarsfull hantering av fiskeredskap.

Rutiner för internkontroll
44 §
En producentansvarsorganisation ska ha rutiner för internkontroll för
att säkerställa

1. att den ersättning som tas ut av producenterna uppfyller de krav som

anges i 37 §,

2. kvaliteten på de uppgifter som producentansvarsorganisationen ska

lämna enligt 41 och 42 §§, och

3. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall uppfylls.

45 § En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa
kvaliteten på de uppgifter som den ska lämna enligt 48 §.

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter
46 §
Den som avser att i egenskap av producent släppa ut fiskeredskap på
den svenska marknaden ska före utsläppandet anmäla det till Natur-
vårdsverket. Anmälan ska innehålla producentens namn, kontaktuppgifter
och person- eller organisationsnummer.

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

47 § Den som avser att i egenskap av producent släppa ut fiskeredskap på
den svenska marknaden ska före utsläppandet lämna uppgifter till
Naturvårdsverket om hur producenten avser att uppfylla kravet i 23 § på att
anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation.

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

48 § En producent ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till
Naturvårdsverket om den mängd fiskeredskap som producenten har släppt
ut på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.

Uppgifterna om mängd ska anges i vikt.

Redovisning av uppgifter från kommunerna
49 §
En kommun ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket
lämna uppgifter om

1. vikten i kilogram på det avfall som utgörs av fiskeredskap som

kommunen under det närmast föregående kalenderåret transporterat bort och
samlat in separat, och

background image

8

SFS

2021:1001

2. de kostnader som kommunen har haft under det närmast föregående

kalenderåret för att

a) transportera bort avfall som utgörs av fiskeredskap enligt 4 kap. 8 §

avfallsförordningen (2020:614),

b) separat samla in avfall som utgörs av fiskeredskap enligt 15 kap. 20 §

miljöbalken,

c) separat samla in avfall som utgörs av fiskeredskap i en mottagnings-

anordning enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg, och

d) samla in och rapportera uppgifter som ska lämnas enligt denna

förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande
50 §
Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upp-
gifter som ska lämnas av producenter, producentombud och producent-
ansvarsorganisationer enligt 22, 41, 42 och 46�48 §§.

Statistik
51 §
Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning
får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

Dialog med aktörer
52 §
Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra
en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret.

Tillsyn
53 §
I 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen
(2011:13) finns bestämmelser om tillsyn.

Avgifter
54 §
I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken finns bestämmelser om tillsynsavgifter.

Sanktioner
55 §
I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestäm-
melser om miljösanktionsavgifter.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet
56 §
Naturvårdsverket får meddela

1. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 22, 41, 42 och 46�

48 §§ ska lämnas, och

2. andra föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 23�

31, 34�44, 47 och 49 §§ och i övrigt den 1 januari 2023.

2. Bestämmelsen i 41 § tillämpas första gången i fråga om avfall som

samlats in under kalenderåret 2025.

3. Bestämmelsen i 42 § tillämpas första gången i fråga om producenter

som anlitat producentansvarsorganisationen under kalenderåret 2025.

4. Bestämmelsen i 46 § tillämpas från den 1 november 2022 i fråga om

produkter som ska släppas ut på marknaden 2023.

background image

9

SFS

2021:1001

5. Bestämmelsen i 47 § tillämpas från den 1 november 2024 i fråga om

uppgifter som avser tiden efter den 31 december 2024.

6. Bestämmelsen i 49 § 1 tillämpas första gången i fråga om avfall som

samlats in och transporterats under kalenderåret 2025.

7. Bestämmelsen i 49 § 2 tillämpas första gången i fråga om kommunens

kostnader under kalenderåret 2025.

8. Bestämmelsen i 38 § tillämpas före ikraftträdandet på anmälningar av

en producentansvarsorganisation som lämnas in till Naturvårdsverket efter
den 1 januari 2024 och som avser tid efter den 31 december 2024.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)