SFS 2021:1002 Förordning om nedskräpningsavgifter

SFS2021-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om nedskräpningsavgifter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat
producentansvar för avfallshantering av engångsprodukter.

Syftet med denna förordning är att minska negativ påverkan på miljön från

nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer genom att producen-
terna tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpats ned
och för spridning av information om nedskräpning.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 8–23 och 30 §§,
– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 28 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 34 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser i andra författningar
3 §
Ytterligare bestämmelser om engångsprodukter finns i

– förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-

burkar,

– förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
– förordningen (2021:996) om engångsprodukter,
– förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och

filter,

– förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, och
– förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter.

4 § Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för att hantera avfall
finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförordningen
(2013:251).

Ordförklaringar
5 §
I denna förordning avses med

plast, släppa ut på den svenska marknaden, engångsprodukt, engångs-

plastprodukt, mugg, dryckesbehållare, matlåda och tunn plastbärkasse: det-
samma som i förordningen (2021:996) om engångsprodukter,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:1002

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1002

plastflaska: detsamma som i förordningen (2005:220) om retursystem för

plastflaskor och metallburkar,

flexibelt omslag och producent av förpackningar: detsamma som i förord-

ningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,

tobaksvaror, filter, fimpar och producent av filter eller tobaksvaror med

filter: detsamma som i förordningen (2021:998) om producentansvar för
vissa tobaksvaror och filter,

ballong och producent av ballonger: detsamma som i förordningen

(2021:999) om producentansvar för ballonger, och

våtservetter och producent av våtservetter: detsamma som i förordningen

(2021:1000) om producentansvar för våtservetter.

6 § Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken.

Ombud i Sverige
7 §
Bestämmelser om att en producent som inte är etablerad i Sverige får
utse ett ombud som ska fullgöra de skyldigheter som en producent har enligt
denna förordning finns i

– 17 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaks-

varor och filter,

– 15 § förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger,
– 15 § förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, och
– 36 b § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Avgiftsskyldighet
8 §
En producent ska varje år till Naturvårdsverket betala nedskräpnings-
avgifter, om producenten på den svenska marknaden släpper ut

1. engångsplastlock till muggar,
2. flexibla omslag,
3. matlådor som är engångsplastprodukter,
4. muggar som är engångsplastprodukter,
5. plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter,
6. andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre

än 0,6 liter,

7. tobaksvaror med filter,
8. filter,
9. tunna plastbärkassar,
10. ballonger, eller
11. våtservetter.

9 § Nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig produktavgift och en fast
årsavgift:

1. Produktavgiften ska betalas
a) från 2024 av producenter av de produkter som avses i 8 § 1–4 och 6–8,

och

b) från 2025 av producenter av de produkter som avses i 8 § 10 och 11.
2. Årsavgiften ska betalas
a) från 2023 av producenter av de produkter som avses i 8 § 1–9, och
b) från 2025 av producenter av de produkter som avses i 8 § 10 och 11.
Produktavgifterna ska betalas i enlighet med de föreskrifter som Natur-

vårdsverket meddelar med stöd av 14 §. Årsavgifterna ska betalas i enlighet
med 16–18 §§.

background image

3

SFS

2021:1002

10 § Produktavgiften ska täcka kostnaderna för att

1. städa upp de engångsprodukter som avses i 8 § 1–4, 6–8, 10 och 11

som skräpats ned på de platser som kommunen har renhållningsansvar för
enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning,

2. transportera bort och behandla det avfall som städats upp,
3. administrera och planera den verksamhet som avses i 1 och 2,
4. samla in och rapportera uppgifter som ska lämnas enligt denna förord-

ning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, och

5. sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från ned-

skräpning av engångsplastprodukter.

Produktavgiften ska inte täcka kostnaderna för att städa upp avfall som

har flutit i land på havsstränder.

11 § Årsavgifterna ska täcka kostnaderna för

1. Naturvårdsverkets handläggning för att fastställa nedskräpnings-

avgifterna, administrera avgifterna och betala ut dessa till kommunerna,

2. den skräpmätning som ska utföras enligt 31 §, och
3. att lämna information till konsumenter enligt 29 § förordningen

(2021:996) om engångsprodukter.

Produktavgiftens storlek
12 §
Produktavgiftens storlek bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter
som meddelas med stöd av 14 §.

Produktavgiftens storlek ska bestämmas genom att kommunernas kost-

nader enligt 13 § fördelas mellan de produktkategorier som omfattas av
produktavgiften enligt 9 §. Kostnaderna ska fördelas utifrån den andel varje
produktkategori utgör av totalt antal föremål som uppmätts i den skräp-
mätning som ska göras enligt 31 §. Därefter ska kostnaden per produkt-
kategori fördelas på varje enskild produkt inom produktkategorin genom att
kostnaden delas med det totala antalet produkter i produktkategorin som
släppts ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår.

13 § Kommunernas kostnader ska fastställas utifrån

1. den andel av de kostnader som kommunerna har redovisat enligt 28 § 1

som utgörs av kostnader för de engångsprodukter som avses i 8 § 1–4, 6–8,
10 och 11, beräknat utifrån dessa produktkategoriers andel av antalet före-
mål som totalt skräpats ned enligt den skräpmätning som ska utföras enligt
31 §,

2. de kostnader som kommunerna har redovisat enligt 28 § 2, och
3. en samhällsekonomisk analys som utförs av Naturvårdsverket där en

bedömning görs av om kostnaderna enligt 1 och 2 är för höga

a) i relation till uppnådd miljö- och samhällsnytta, och
b) utifrån kostnadseffektiviteten i den verksamhet som kommunerna

redovisat enligt 28 §.

14 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som fastställer produkt-
avgiftens storlek, beräknad enligt 12 och 13 §§.

background image

4

SFS

2021:1002

Beräkning av hur mycket varje producent ska betala i produktavgift
15 §
Hur mycket varje producent ska betala i produktavgift ska beräknas
på grundval av de uppgifter som har lämnats om hur många produkter som
en producent under det närmast föregående kalenderåret har släppt ut på den
svenska marknaden

1. enligt 73 och 73 a §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar

för förpackningar,

2. enligt 36 § förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa

tobaksvaror och filter,

3. enligt 18 § förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger,

och

4. enligt 19 § förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter.

Årsavgiftens storlek
16 §
En producent som på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror
med filter ska för varje kalenderår betala en årsavgift med 3 000 kronor.

17 § En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med
500 kronor per produktkategori, om den på den svenska marknaden släpper
ut produkter i produktkategorierna

1. engångsplastlock till muggar,
2. flexibla omslag,
3. matlådor som är engångsplastprodukter,
4. muggar som är engångsplastprodukter,
5. andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre

än 0,6 liter,

6. filter,
7. ballonger, eller
8. våtservetter.

18 § En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med
300 kronor per produktkategori, om den på den svenska marknaden släpper
ut produkter i produktkategorierna

1. plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter, eller
2. tunna plastbärkassar.

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter
19 §
Den som är skyldig att betala nedskräpningsavgifter enligt denna
förordning ska till Naturvårdsverket lämna de uppgifter som behövs för att
avgifterna ska kunna bestämmas.

20 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska
lämnas enligt 19 §.

Betalning av avgifterna
21 §
Nedskräpningsavgifterna ska betalas efter beslut av Naturvårdsverket.

22 § Om nedskräpningsavgifterna inte betalas inom den tid som anges i
Naturvårdsverkets beslut ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift. Bestämmelser om betalningsanstånd finns i förord-
ningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

background image

5

SFS

2021:1002

23 § Om en nedskräpningsavgift enligt denna förordning har satts ned
efter ett överklagande ska ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) betalas för
tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften åter-
betalas.

Ersättning till kommuner
24 §
De produktavgifter som har betalats in ska fördelas mellan kommun-
erna. Produktavgifterna ska betalas ut som ersättning för verksamhet som
avses i 10 § utifrån hur många invånare som var folkbokförda i respektive
kommun den 1 november året innan ersättningen betalas ut till kommunen.

25 § Produktavgifterna ska fördelas mellan och betalas ut till kommunerna
en gång per kalenderår.

26 § Naturvårdsverket ska i enskilda fall besluta om

1. hur stor del av intäkterna från produktavgifterna som ska fördelas till

en kommun och utbetalningen till den, och

2. under vilken tidsperiod ersättningen till kommunen ska användas.

Vad ersättningen får användas till
27 §
Ersättningen till en kommun får endast användas till verksamhet som
avses i 10 §.

Redovisning av uppgifter från kommunerna
28 §
En kommun ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket
redovisa

1. de kostnader som kommunen har haft föregående år för att städa upp

avfall som skräpats ned på de platser som kommunen har renhållningsansvar
för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning,

2. de kostnader som kommunen har haft föregående år för verksamhet

som avses i 10 § 2–5, och

3. en uppskattning av vikten i kilogram på de fimpar som städats upp.

Avgifter som inte tas i anspråk för Naturvårdsverkets eller

kommunernas verksamhet
29 §
Om en kommun inte använt ersättningen som betalas ut till kom-
munen för verksamhet som avses i 10 § under den tidsperiod som framgår
av Naturvårdsverkets beslut enligt 26 § ska kommunen betala tillbaka över-
skottet till Naturvårdsverket.

30 § De intäkter från nedskräpningsavgifterna som inte tas i anspråk för
Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska räknas av mot den
nedskräpningsavgift som ska betalas av en producent nästkommande år. Om
avräkning mot nästa års nedskräpningsavgift inte är möjlig ska avgiften
betalas tillbaka till producenten.

Skräpmätning
31 §
Naturvårdsverket ska under 2023 och därefter vart annat år göra en
nationell mätning av det skräp som förekommer på de platser som kom-
munen har renhållningsansvar för enligt 2 och 4 §§ lagen (1998:814) med

background image

6

SFS

2021:1002

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Mätningen ska
ske vid två olika tillfällen det år mätningen utförs.

Naturvårdsverket ska redovisa antalet föremål som totalt skräpats ned.

Varje produktkategori ska även redovisas i vikt.

Antalet föremål som skräpats ned ska redovisas individuellt i åtminstone

följande produktkategorier:

1. engångsplastlock till muggar,
2. engångsplastlock till matlådor,
3. flexibla omslag,
4. matlådor som är engångsplastprodukter,
5. muggar som är engångsplastprodukter,
6. plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter,
7. plastflaskor för dryck som rymmer mer än 0,6 liter,
8. andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter,
9. andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mer än 0,6 liter,
10. fimpar,
11. tunna plastbärkassar,
12. ballonger, och
13. våtservetter.

Översyn
32 §
Naturvårdsverket ska senast den 31 december 2023 och därefter vart
annat år till regeringen

1. redovisa huruvida dryckesbehållare, tunna plastbärkassar och produk-

ter som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 8 § är vanligt förekom-
mande vid nedskräpning och därför bör omfattas av avgiftsskyldigheten,

2. redovisa hur summan av kommunernas kostnader och fördelningen

mellan olika produkter har förändrats sedan förra rapporten, och

3. vid behov lämna förslag på hur årsavgifterna bör justeras.

Statistik
33 §
Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning
får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet
34 §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande
35 §
I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande till
mark- och miljödomstol.

Andra beslut än beslut enligt 21 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)