SFS 2021:1003 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2021-1003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar

dels att nuvarande 25 a § ska betecknas 25 e §,
dels att 2, 8, 10, 25 e, 29, 49, 72, 73 och 79 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sexton nya paragrafer, 4 a, 9 a, 11, 25 a�25 d, 36 a�

36 c, 40 a�40 c, 41 a, 73 a och 73 b §§, och närmast före 25 a, 25 c, 25 e,
36 a, 36 b, 40 a, 40 c och 73 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 25 b, 25 d, 37�41 a, 63 och 72�

73 a §§,

� 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 36 a�36 c §§,
� 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 42�53, 58, 59, 61, 64, 65, 69 a, 71,

75 och 76 §§,

� 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 67 §,
� 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 62, 74 b §§ och 79 § 1�3,
� 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 66 § och 68 § 1 a och 2,
� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 68 § 1 b,
� 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 70 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 79 § 4, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 a § Bestämmelser om förpackningar som är engångsprodukter finns i
förordningen (2021:996) om engångsprodukter.

Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för vissa förpackningar finns i

förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

8 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen
av en vara,

2. för in en förpackad vara till Sverige,
3. tillverkar en förpackning i Sverige,
4. för in en förpackning till Sverige, eller

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:615.

SFS

2021:1003

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1003

5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpack-

ning till en slutlig användare i Sverige.

9 a § I denna förordning avses med plast, engångsprodukt, engångsplast-
produkt
, matlåda, mugg, engångsmugg, dryckesbehållare, bärkasse, plast-
bärkasse
och tunn plastbärkasse detsamma som i förordningen (2021:996)
om engångsprodukter.

10 §3 I denna förordning avses med

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av förpackningsavfall,
återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstruerats

och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera
gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den
utformades för,

rotation: den resa som en återanvändbar förpackning gör från det att den

släpps ut på marknaden tillsammans med den vara som den är avsedd att
innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till ett
system för återanvändning av förpackningar i syfte att på nytt släppas ut på
marknaden tillsammans med en vara som den är avsedd för,

system för återanvändning av förpackningar: organisatoriska, tekniska

eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpack-
ningar gör flera rotationer,

tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller tjockare,
tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis

göra en förpackning tillgänglig för distribution, förbrukning eller använd-
ning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla

en förpackning på den svenska marknaden, och

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en

yrkesmässig verksamhet här.

11 §4 Med flexibelt omslag avses i denna förordning en förpackning som

1. är en engångsplastprodukt,
2. är böjbar, och
3. används till ett livsmedel som är avsett att ätas direkt ur förpackningen

utan ytterligare beredning.

Mål för minskad nedskräpning
25 a §
I fråga om förpackningar som är engångsplastprodukter är målet att
nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent 2030 jämfört med
2023. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar
som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen (2021:1002) om ned-
skräpningsavgifter.

25 b § En producent av sådana förpackningar som är engångsplast-
produkter ska effektivt bidra till att nå målet i 25 a §.

3 Senaste lydelse 2020:615.
4 Tidigare 11 § upphävd genom 2020:615.

background image

3

SFS

2021:1003

Mål för användning av återvunnen plast i plastförpackningar
25 c §
I fråga om förpackningar som innehåller mer än 50 procent plast är
målet att i genomsnitt minst 30 procent av förpackningsmaterialet ska bestå
av återvunnen plast senast från och med 2030.

25 d § En producent av sådana förpackningar som innehåller mer än 50 pro-
cent plast ska effektivt bidra till att nå målet i 25 c §.

Om målen inte uppnås
25 e §
5 Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målen i 17�
25 a och 25 c §§ inte uppnås i tid ska myndigheten lämna förslag till reger-
ingen på ändamålsenliga åtgärder.

29 § En produkt ska anses vara en förpackning enligt denna förordning,
om produkten är utformad för och avsedd att fyllas vid försäljningsstället
och fyller en förpackningsfunktion.

Om en engångsprodukt är fylld när den säljs vid försäljningsstället, ska

även den anses vara en förpackning enligt denna förordning.

En engångsmugg ska anses vara en förpackning enligt denna förordning

även om den inte är avsedd att fyllas vid ett försäljningsställe.

Ombud i ett annat EES-land
36 a §
En producent som är etablerad i Sverige ska utse ett ombud, om
producenten till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) där producenten inte är etablerad säljer

1. engångsplastprodukter som är dryckesbehållare, flexibla omslag, tunna

plastbärkassar, muggar eller matlådor, eller

2. engångsplastlock till
a) engångsmuggar, eller
b) engångsmatlådor.
Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt

de nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plast-
produkters inverkan på miljön.

Ombud i Sverige
36 b §
En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som
är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses genom skriftlig fullmakt.

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna

förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga
om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 36 c §.

36 c § Ett ombud som har utsetts enligt 36 b § ska göra en anmälan till
Naturvårdsverket.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisations-

nummer,

2. en kopia på fullmakten,
3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer,

och

4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för.

5 Senaste lydelse av tidigare 25 a § 2020:615.

background image

4

SFS

2021:1003

Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga

om de uppgifter som har lämnats.

�&tervunnet material i plastflaskor
40 a §
En engångsflaska för dryck som är tillverkad av polyetentereftalat
(PET) som huvudsaklig komponent får endast tillhandahållas på den
svenska marknaden av en producent om flaskan innehåller minst 25 procent
återvunnen plast.

Kravet gäller inte flaskor
1. med en volym av mer än tre liter, eller
2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska

ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 609/2013.

Innehållet av återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av inne-

hållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska mark-
naden under ett kalenderår.

40 b § En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en en-
gångsflaska för dryck som tillverkats av PET som huvudsaklig komponent
ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur
mycket återvunnen plast som har använts i flaskorna under det närmast före-
gående kalenderåret.

Utformningen av dryckesbehållare
40 c §
En dryckesbehållare får endast tillhandahållas på den svenska
marknaden av en producent om dryckesbehållaren är utformad så att korkar
och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela använd-
ningen.

En dryckesbehållare ska anses uppfylla kravet om
1. den överensstämmer med relevanta kriterier i den harmonierade stan-

darden SS-EN 17665, eller

2. producenten på annat sätt visar att dryckesbehållaren är utformad så att

korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela
användningen.

Kravet gäller inte dryckesbehållare
1. i glas eller metall, eller
2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska

ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 609/2013.

41 a § En mugg som är en engångsplastprodukt får tillhandahållas på den
svenska marknaden av en producent endast om muggen är märkt i enlighet
med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den
17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för
märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D
i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.

background image

5

SFS

2021:1003

49 §6 För att anses lämpligt ska insamlingssystemet behandla det förpack-
ningsavfall som samlas in, främja materialåtervinning och effektivt bidra till
att nå målen för materialåtervinning och minskad nedskräpning.

72 §7 Den som avser att i egenskap av producent tillhandahålla en förpack-
ning på den svenska marknaden ska före tillhandahållandet anmäla det till
Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla producentens namn, kontakt-
uppgifter, person- eller organisationsnummer och vilket insamlingssystem
som finns för producentens förpackningar.

Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de

uppgifter som har lämnats.

73 §8 En producent ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till
Naturvårdsverket, om producenten

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen
av en vara,

2. för in en förpackad vara till Sverige,
3. tillverkar en serviceförpackning i Sverige,
4. för in en serviceförpackning till Sverige,
5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpack-

ning till en slutlig användare i Sverige, eller

6. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in en sådan engångsmugg som

avses i 29 §.

Rapporten ska innehålla uppgifter om den mängd förpackningar som

producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden
under det närmast föregående kalenderåret. Av uppgifterna ska det framgå
hur stor mängd av förpackningarna som är

1. konsumentförpackningar,
2. återanvändbara förpackningar,
3. återanvändbara konsumentförpackningar,
4. flaskor för dryck som är engångsplastprodukter, och
5. sådana förpackningar som omfattas av ett retursystem enligt förord-

ningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.

Uppgifterna om mängd enligt andra stycket ska anges i vikt och specifi-

ceras i förpackningsmaterial.

73 a § Rapporten i 73 § ska innehålla uppgifter om det antal förpackningar
som en producent har tillhandahållit på den svenska marknaden under det
närmast föregående kalenderåret som är

1. tunna plastbärkassar, och
2. tjocka plastbärkassar.
Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna

som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

1. behövs av hygienskäl, eller
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lös-

vikt.

Uppgifterna ska specificeras i varje produktkategori.

6 Senaste lydelse 2020:615.
7 Senaste lydelse 2020:815.
8 Senaste lydelse 2020:615.

background image

6

SFS

2021:1003

Statistik
73 b §
Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning
får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.

79 §9 Naturvårdsverket får meddela

1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 36 c,

40 b, 62, 68, 72 och 73 §§ av den som omfattas av dessa bestämmelser,

2. föreskrifter om skyldighet att lämna sådana uppgifter om avfall, av-

fallshantering och avfallsförebyggande åtgärder, som behövs för att uppfylla
skyldigheter enligt direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG,

3. föreskrifter om hur den andel återvunnet innehåll som avses i 40 a §

ska verifieras och beräknas, och

4. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 36 c, 40 b, 62, 68,

72 och 73 §§ ska lämnas, och andra föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 8, 29, 49

och 73 §§, den 1 januari 2024 i fråga om 40 b §, den 3 juli 2024 i fråga om
40 c §, den 1 januari 2025 i fråga om 40 a §, och i övrigt den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

9 Senaste lydelse 2020:615.