SFS 2021:1004 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2021-1004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar att 40 a, 40 b och 73 a §§ ska ha följande lydelse.

40 a §2 En flaska för dryck som är en engångsplastprodukt får endast till-
handahållas på den svenska marknaden av en producent om minst 30 pro-
cent av plastinnehållet i flaskan består av återvunnen plast.

Kravet gäller inte flaskor
1. med en volym av mer än tre liter, eller
2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska

ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 609/2013.

Innehållet av återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av inne-

hållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska mark-
naden under ett kalenderår.

40 b §3 En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en
flaska för dryck som är en engångsplastprodukt ska senast den 31 mars varje
år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast
som har använts i flaskorna under det närmast föregående kalenderåret.

73 a §4 Rapporten i 73 § ska innehålla uppgift om

1. det antal förpackningar som en producent har tillhandahållit på den

svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret som är

a) matlådor som är engångsplastprodukter,
b) muggar som är engångsplastprodukter,
c) engångsplastlock till muggar,
d) flexibla omslag,
e) plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter,
f) andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter,
g) tunna plastbärkassar,
h) tjocka plastbärkassar, och
2.

mängden plast som använts i matlådor och muggar som är engångs-

plastprodukter.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av

vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2021:

1003.

3 Senaste lydelse 2021:

1003.

4 Senaste lydelse 2021:

1003.

SFS

2021:1004

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1004

Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna

som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och

1. behövs av hygienskäl, eller
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lös-

vikt.

Uppgifterna ska specificeras i varje produktkategori.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 73 a § och i

övrigt den 1 januari 2030.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)