SFS 2021:1005 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

SFS2021-1005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för

plastflaskor och metallburkar

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2005:220) om retursystem
för plastflaskor och metallburkar

dels att 1, 2, 10 och 11 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 a, 1 b och 10 b�10 f §§, och

närmast före 10 c och 10 f §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §2 I denna förordning avses med

materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken,
plastflaska: förpackning som huvudsakligen är tillverkad av plast, med

undantag för flaskor som är avsedda för och används för speciella medicinska
ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EU) nr 609/2013,

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och
förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt

15 kap. 1 § miljöbalken.

1 a § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas
som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren
har tillförts tillsatser eller andra ämnen.

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och

som inte har modifierats på kemisk väg.

1 b § Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG.

2 §3 Den som yrkesmässigt tappar dryck i plastflaska eller metallburk eller
yrkesmässigt till Sverige för in dryck i plastflaska eller metallburk ska se till

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:699.
3 Senaste lydelse 2008:26.

SFS

2021:1005

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1005

att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller
burken är avsedd för den svenska marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeri-

produkter.

10 § Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller
saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem
som avses i 2 §.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeri-

produkter.

10 b § Den som driver ett retursystem ska på begäran av Naturvårdsverket
lämna uppgifter om hur många plastflaskor och metallburkar som

1. omfattas av retursystemet och har förts ut ur Sverige, eller
2. inte omfattas av retursystemet men som ändå tagits om hand av retur-

systemet när de blivit avfall.

Tillhandahållande av insamlingskärl
10 c §
Den som driver ett retursystem ska kostnadsfritt tillhandahålla
insamlingskärl för insamling av plastflaskor och metallburkar som omfattas
av retursystemet på platser utomhus där många människor normalt vistas
och kommunen har renhållningsansvar enligt 2 och 4 §§ lagen (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Insamlingskärlen ska
1. tillhandahållas i den omfattning som
a) är skälig utifrån omständigheterna på platsen, och
b) behövs för att motverka nedskräpning och främja materialåtervinning,

och

2. vara utformade så att de motverkar nedskräpning och främjar material-

återvinning.

10 d § Den som driver ett retursystem ska samråda med kommunerna om
utformningen av insamlingskärlen, lämpliga platser för placering av insam-
lingskärl och hur många insamlingskärl som ska tillhandahållas.

10 e § En kommun ska, på de platser och i den omfattning som avses i
10 c §,

1. underlätta för den som driver ett retursystem att placera ut insamlings-

kärl, eller

2. själv placera ut insamlingskärlen.

Mål för minskad nedskräpning och materialåtervinning
10 f §
Den som driver ett retursystem ska effektivt bidra till att nå målen
för materialåtervinning och minskad nedskräpning i förordningen (2018:1462)
om producentansvar för förpackningar.

Bestämmelser om förpackningar i andra författningar
11 §
4 Bestämmelser om mål för materialåtervinning och nedskräpning,
utformningen av förpackningar och andra krav på förpackningar finns i för-
ordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förord-

4 Senaste lydelse 2018:1465.

background image

3

SFS

2021:1005

ningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter.

Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för plastflaskor finns i förord-

ningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)