SFS 2021:1006 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

SFS2021-1006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för

plastflaskor och metallburkar

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 att 2 och 10 §§ förordningen (2005:220) om retur-
system för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse.

2 §2 Den som yrkesmässigt tappar dryck i plastflaska eller metallburk eller
yrkesmässigt till Sverige för in dryck i plastflaska eller metallburk ska se till
att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller
burken är avsedd för den svenska marknaden.

10 §3 Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller
saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem
som avses i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2029.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av

vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2021:

1005. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2021:

1005. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2021:1006

Publicerad
den

8 november 2021