SFS 2021:1007 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

SFS2021-1007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel

av kemiska produkter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1, 1 a och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 c §, och närmast före 4 c § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot
eller andra restriktioner för hantering av

1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-

diglycidyleter,

2. kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel,
3. plastpartiklar i kosmetiska produkter,
4. oxo-nedbrytbar plast,
5. klorerade lösningsmedel,
6. kvicksilver,
7. kadmium och kvicksilver i batterier,
8. tungmetaller i förpackningar,
9. ammunition som innehåller bly,
10. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
11. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).

1 a §3 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2–3 a, 5–11, 11 c–14 och 14 b–20 a §§,
– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 4 a och 4 c §§,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 21 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2019:173.
3 Senaste lydelse 2019:173.

SFS

2021:1007

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1007

4 §4 I denna paragraf och i 4 a–4 c §§ avses med

kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i

Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska
produkter,

plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än fem milli-

meter i någon dimension och är olösliga i vatten,

naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt

i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling
eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska
struktur,

oxo-nedbrytbar plast: plast som innehåller tillsatser som gör att plasten

genom oxidation sönderdelas till plastpartiklar eller andra mikrofragment,
eller bryts ned kemiskt,

tillhandahållande på marknaden: varje gång en produkt görs tillgänglig

för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i
samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, och

släppa ut på den svenska marknaden: det första tillhandahållandet av en

produkt på den svenska marknaden.

Oxo-nedbrytbar plast
4 c §
5 Det är förbjudet att på den svenska marknaden släppa ut en vara som
helt eller delvis består av plast som är oxo-nedbrytbar och som kan användas
som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:55.
5 Tidigare 4 c § upphävd genom 2008:255.