SFS 2021:1008 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS2021-1008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen (2020:614)

dels att 5 kap. 12 §, 7 kap. 1 och 2 §§ och 9 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 14 a § och 3 kap. 12 a och

12 b §§, och närmast före 3 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
14 a §
Med fiskeredskap avses i denna förordning detsamma som i för-
ordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.

3 kap.
Avfall som utgörs av fiskeredskap
12 a §
Avfall som utgörs av fiskeredskap ska samlas in separat på ett sätt
som främjar återanvändning eller materialåtervinning.

12 b § Den som har avfall som utgörs av fiskeredskap ska sortera ut
avfallet från annat avfall och lämna avfallet till

1. en mottagningsanordning som avses i 3 kap. 5 § förordningen

(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om avfallet kommer från
ett fartyg som använder hamnen,

2. en producentansvarsorganisation som avses i förordningen (2021:1001)

om producentansvar för fiskeredskap, om fiskeredskapet är avsett att
användas i yrkesmässig verksamhet, eller

3. en kommun, om fiskeredskapet är kommunalt avfall.
Om en elutrustning är inbyggd eller på annat sätt ingår i ett fiskeredskap

som har blivit avfall ska elutrustningen avlägsnas innan fiskeredskapet
lämnas, om den kan avlägsnas på ett enkelt sätt. Om elutrustningen inte kan
avlägsnas på ett enkelt sätt ska fiskeredskapet som har blivit avfall lämnas
enligt 5 §.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:1008

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1008

5 kap.
12 §
2 Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som
omfattas av

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,

3. ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar,

4. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar

för elutrustning, eller

5. en anmälan enligt 38 § förordningen (2021:1001) om producentansvar

för fiskeredskap.

7 kap.
1 §
3 Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Natur-
vårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående
kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla upp-
gifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har

lämnat till ett insamlingssystem eller annan producentansvarsorganisation
enligt

1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-

burkar,

3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, eller
4. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.

2 §4 Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den
28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som
insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Infor-
mationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung
och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av
1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-

burkar,

3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, eller
4. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap.

9 kap.
3 §
Föreskrifter enligt 1 § 1�3 och 2 § får inte avse hantering av avfall som
en producent eller producentansvarsorganisation hanterar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 15 kap. 12�15 §§ miljöbalken.

Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och behandlings-

anordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och skötas.

2 Senaste lydelse 2020:1302.
3 Senaste lydelse 2020:1302.
4 Senaste lydelse 2020:1302.

background image

3

SFS

2021:1008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 9 kap. 3 §,

och i övrigt den 31 december 2024.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)