SFS 2021:1009 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2021-1009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:259) om

miljösanktionsavgifter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-
tionsavgifter

dels att nuvarande 11 kap. 19 § ska betecknas 11 kap. 21 §,
dels att 1 kap. 2 §, den nya 11 kap. 21 § och rubriken till 11 kap. ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fjorton nya paragrafer, 11 kap. 19, 20 och 22�

33 §§, och närmast före 11 kap. 22, 25, 28, 29, 31 och 32 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter
för överträdelser av föreskrifter om

� artskydd (2 kap.),
� miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),
� verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),
� vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),
� genteknik (6 kap.),
� kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
� växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),
� fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
� brandfarliga vätskor och spilloljor (10 kap.),
� avfall, avfallsförebyggande åtgärder och producentansvar (11 kap.), och
� tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).

11 kap. Avfall, avfallsförebyggande åtgärder och

producentansvar
19 §
För en överträdelse av 40 c § förordningen (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden
tillhandahålla en dryckesbehållare som inte är utformad så att korkar och
lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen
ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2018:1645.

SFS

2021:1009

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1009

20 § För en överträdelse av 41 a § förordningen (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar genom att på den svenska marknaden
tillhandahålla en mugg utan att den är försedd med föreskriven märkning
ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

21 §3 För en överträdelse av 62 §, 68 § 1 b, 72, 73 eller 73 a § förord-
ningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar genom att vara
försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en
miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om engångsprodukter
22 §
För en överträdelse av 12 § förordningen (2021:996) om engångs-
produkter genom att på den svenska marknaden släppa ut en förbjuden
engångsplastprodukt ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre,
2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter men

högst 1 000 produkter,

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter

men högst 20 000 produkter, och

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter.

23 § För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:996) om
engångsprodukter genom att inte erbjuda en möjlighet att få dryck eller mat
serverad i en återanvändbar mugg eller återanvändbar matlåda ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

24 § För en överträdelse av 26 § förordningen (2021:996) om engångspro-
dukter genom att på den svenska marknaden släppa ut en sanitetsbinda,
tampong eller tampongapplikator utan att den har föreskriven märkning ska
en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter
25 §
För en överträdelse av 19 § förordningen (2021:998) om producen-
tansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att inte anlita eller själv
tillhandahålla en producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift
betalas med 20 000 kronor.

26 § För en överträdelse av 31, 35 eller 36 § förordningen (2021:998) om
producentansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att vara försenad
med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

27 § För en överträdelse av 39 § förordningen (2021:998) om producent-
ansvar för vissa tobaksvaror och filter genom att på den svenska marknaden
tillhandahålla ett filter eller en tobaksvara med filter utan att tobaksvaran
eller filtret har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas
med 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för ballonger
28 §
För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2021:999) om
producentansvar för ballonger genom att vara försenad med att lämna in

3 Senaste lydelse av tidigare 19 § 2018:1467.

background image

3

SFS

2021:1009

föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för våtservetter
29 §
För en överträdelse av 17 § förordningen (2021:1000) om producent-
ansvar för våtservetter genom att på den svenska marknaden släppa ut en
våtservett utan att den har föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

30 § För en överträdelse av 18 § förordningen (2021:1000) om producent-
ansvar för våtservetter genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna
uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med
10 000 kronor.

Förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,

införsel och utförsel av kemiska produkter
31 §
För en överträdelse av 4 c § förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter genom att på den svenska marknaden släppa ut en vara som helt
eller delvis består av plast som är oxo-nedbrytbar ska en miljösank-
tionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 varor eller färre,
2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 varor men högst

1 000 varor,

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 varor men

högst 20 000 varor, och

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 varor.

Förordningen om producentansvar för fiskeredskap
32 §
För en överträdelse av 23 § förordningen (2021:1001) om produ-
centansvar för fiskeredskap genom att inte anlita eller själv tillhandahålla en
producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med
20 000 kronor.

33 § För en överträdelse av 46 eller 48 § förordningen (2021:1001) om
producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad med att lämna in
föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 11 kap.

32 §, den 3 juli 2024 i fråga om 11 kap. 19 §, den 1 januari 2024 i fråga om
11 kap. 23 och 28 §§, den 1 januari 2023 i fråga om 11 kap. 21, 25, 26, 30
och 33 §§, den 4 juli 2022 i fråga om 11 kap. 20, 24, 27 och 29 §§ och i
övrigt den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)