SFS 2021:1010 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2021-1010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:259) om

miljösanktionsavgifter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 att 11 kap. 22, 30 och 33 §§ förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

11 kap.
22 §
2 För en överträdelse av 12 eller 14 § förordningen (2021:996) om en-
gångsprodukter genom att på den svenska marknaden släppa ut en förbjuden
engångsplastprodukt ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre,
2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter men

högst 1 000 produkter,

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter

men högst 20 000 produkter, och

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter.

30 §3 För en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen (2021:1000) om
producentansvar för våtservetter genom att vara försenad med att lämna in
föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas
med 10 000 kronor.

33 §4 För en överträdelse av 41, 42, 46, 47 eller 48 § förordningen
(2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap genom att vara försenad
med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 33 § och

i övrigt den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2021:1009.
3 Senaste lydelse 2021:1009.
4 Senaste lydelse 2021:1009.

SFS

2021:1010

Publicerad
den

8 november 2021