SFS 2021:1011 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2021-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 24 och 31 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.
24 §
2 Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar

för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt
uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,

2. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med

undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av
förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

3. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, med

undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av
förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

4. förordningen (2021:996) om engångsprodukter, med undantag för

frågor om hur 17�22 och 28 §§ samma förordning uppfylls lokalt,

5. förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och

filter, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som om-
fattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

6. förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger,
7. förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter,
8. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, med

undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av
förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

9. förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter,
10. förbud mot att släppa ut varor på marknaden som har meddelats med

stöd av 15 kap. 40 § 2 miljöbalken,

11. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är

behörig myndighet för, och

12. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är

behörig myndighet för.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:1301.

SFS

2021:1011

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1011

31 §3 Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 §
tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om

1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,

som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd,

2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har före-

skrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt

29 § första stycket 3,

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har

orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har
tillsynsansvaret för,

5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i

andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primär-
leverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket,

6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade

ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG)
nr 1005/2009, och

7. hur 17�22 och 28 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter

uppfylls lokalt.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1131.