SFS 2021:1012 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2021-1012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

dels att 7 kap. 8 i § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 7 kap. 8 j�8 o §§, av följande

lydelse.

7 kap.
8 i §
1 En producent enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar
för förpackningar som tillhandahåller en förpackning på den svenska
marknaden ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med
1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

8 j §2 En producentansvarsorganisation som har anmälts enligt förord-
ningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter ska
för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med
100 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

8 k §3 En producent enligt förordningen (2021:998) om producentansvar
för vissa tobaksvaror och filter som släpper ut en tobaksvara med filter eller
ett filter på den svenska marknaden ska för varje kalenderår betala en avgift
till Naturvårdsverket med 10 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

8 l § En producent enligt förordningen (2021:999) om producentansvar för
ballonger som släpper ut en ballong på den svenska marknaden ska för varje
kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets
tillsynsverksamhet.

8 m § En producent enligt förordningen (2021:1000) om producentansvar
för våtservetter som släpper ut en våtservett på den svenska marknaden ska
för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 500 kronor
för verkets tillsynsverksamhet.

8 n § En producentansvarsorganisation som har anmälts enligt förord-
ningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap ska för varje

1 Senaste lydelse 2018:1464.
2 Tidigare 8 j § upphävd genom 2020:1303.
3 Tidigare 8 k § upphävd genom 2020:1303.

SFS

2021:1012

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1012

kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 150 000 kronor för
verkets tillsynsverksamhet.

8 o § En producent enligt förordningen (2021:1001) om producentansvar
för fiskeredskap som släpper ut ett fiskeredskap på den svenska marknaden
ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 750 kronor
för verkets tillsynsverksamhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 8 l §, den

1 januari 2025 i fråga om 7 kap. 8 n § och i övrigt den 1 januari 2023.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tiden

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)