SFS 2021:1013 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

SFS2021-1013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska
införas en ny paragraf, 20 b §, av följande lydelse.

20 b § En polisman får bereda sig tillträde till ett gemensamt utrymme i
eller i anslutning till ett flerbostadshus i den utsträckning det behövs för att
söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid
brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas
att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 §
brottsbalken.

�&tgärden får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:216, bet. 2021/22:JuU2, rskr. 2021/22:18.

SFS

2021:1013

Publicerad
den

8 november 2021