SFS 2021:1018 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2021-1018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 13 § miljöbalken ska ha
följande lydelse.

29 kap.
13 §
2 Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt 8 § första
stycket 12 även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken. Har
brottet begåtts i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väckas vid den tingsrätt
vars domkrets är närmast den plats där brottet begicks.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2010:742.

SFS

2021:1018

Publicerad
den

8 november 2021