SFS 2021:1020 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

SFS2021-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln ska ha följande lydelse.

14 §2 Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i 11 § även
om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Röjer någon uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt

föreskrift som gäller tillsyn enligt denna lag och som har meddelats med
stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2009:408. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:1020

Publicerad
den

8 november 2021