SFS 2021:1021 Lag om ändring i lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

SFS2021-1021.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:19) om internationellt

samarbete rörande lagföring för brott

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 13 §§ lagen (1976:19) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

7 § Framställningen får inte bifallas

1. om det finns hinder mot lagföring här i landet enligt 2 kap. 9 § brotts-

balken,

2. om åtalspreskription har inträtt i den andra staten enligt dess lag innan

framställningen lämnades,

3. om åtalspreskription har inträtt enligt svensk lag innan framställningen

mottogs,

4. om lagföringen skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden,

eller

5. om lagföringen skulle strida mot grunderna för rättsordningen här i

landet.

13 § Har framställning från en annan stat om överförande av lagföring
bifallits, får åtal väckas här i landet, även om sådant förordnande som avses
i 2 kap. 7 eller 10 § brottsbalken inte har meddelats.

För gärning som avses med framställningen döms såsom för brott som

enligt svensk lag motsvarar gärningen efter vad som sägs i 6 § andra stycket.
Kan lagföringen ske här i landet endast med stöd av denna lag, får det inte
dömas till påföljd som är att anse som strängare än det svåraste straff som är
stadgat för brottet enligt lagen i den andra staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1021

Publicerad
den

8 november 2021