SFS 2021:1024 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

SFS2021-1024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot

könsstympning av kvinnor

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor2 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 1998:407
3 § 1999:267.

SFS

2021:1024

Publicerad
den

8 november 2021