SFS 2021:1025 Lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

SFS2021-1025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:963) om rymd-
verksamhet ska ha följande lydelse.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet
utan att ha erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor
som har uppställts som förutsättning för tillstånd.

Den som utom riket har begått brott som avses i första stycket döms, om

han finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol,
även om 2 kap. 3 § nämnda balk inte är tillämplig och trots 2 kap. 9 § första
och andra styckena nämnda balk.

�&tal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter regeringens

medgivande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1025

Publicerad
den

8 november 2021