SFS 2021:1026 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS2021-1026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jaktlagen (1987:259)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 51 a § jaktlagen (1987:259) ska ha
följande lydelse.

51 a §2 Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt denna lag
som har begåtts inom Sveriges ekonomiska zon även om det inte finns
domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 1994:1820.

SFS

2021:1026

Publicerad
den

8 november 2021