SFS 2021:1027 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

SFS2021-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska

zon

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

17 § Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i 16 § även
om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Har ett brott mot denna lag eller mot föreskrift som har meddelats med

stöd av lagen begåtts i den ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas vid
den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet begicks.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1027

Publicerad
den

8 november 2021