SFS 2021:1028 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

SFS2021-1028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fiskelagen (1993:787)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 49 § fiskelagen (1993:787) ska ha
följande lydelse.

49 § Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt denna lag även
om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1028

Publicerad
den

8 november 2021