SFS 2021:1029 Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

SFS2021-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete

med de internationella tribunalerna för brott mot

internationell humanitär rätt

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1994:569) om Sveriges
samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell
humanitär rätt2 ska ha följande lydelse.

13 §3 På begäran av tribunalen ska en i Sverige pågående lagföring över-
föras till tribunalen. Om en sådan begäran görs får åtal inte väckas för
brottet. Förs lagföringen över efter det att åtal har väckts, utgör detta rätte-
gångshinder i brottmålet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:1306.
3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:1029

Publicerad
den

8 november 2021