SFS 2021:1030 Lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

SFS2021-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden

vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1995:732) om skydd för
gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia ska ha följande lydelse.

5 § Svensk domstol är behörig att döma över brott mot denna lag även om
det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1030

Publicerad
den

8 november 2021