SFS 2021:1031 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS2021-1031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella

sanktioner

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner

dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1031

Publicerad
den

8 november 2021