SFS 2021:1036 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2021-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 11 § luftfartslagen (2010:500)
ska ha följande lydelse.

13 kap.
11 §
�ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är
svensk domstol behörig att döma över brott som avses i 1�3 §§, 4 § första
stycket 6, 8�11 och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket
samt 7, 9 och 13 §§, om den som har begått brottet befinner sig här i landet
och brottet begåtts

1. vid utövande av luftfartsverksamhet med ett utländskt luftfartyg som

används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd, eller

2. ombord på sådant luftfartyg.
�&tal får väckas utan förordnande enligt 2 kap. 7 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1036

Publicerad
den

8 november 2021