SFS 2021:1037 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2021-1037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 17 kap. 2 § radio- och tv-lagen
(2010:696) ska ha följande lydelse.

17 kap.
2 §
2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg-
ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller
innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex måna-
der om

1. sändningen är avsedd att tas emot eller kan tas emot i något land som

är anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rund-
radiosändningar från stationer utanför nationella territorier, eller

2. sändningen orsakar att radioanvändning i något av dessa länder blir

skadligt påverkad.

Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i första stycket

även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Lovisa Danielsson
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:1037

Publicerad
den

8 november 2021