SFS 2021:1041 Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

SFS2021-1041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt

samarbete rörande lagföring för brott

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1978:108) om internationellt
samarbete rörande lagföring för brott ska ha följande lydelse.

13 § Om det för gärningen kan dömas efter svensk lag endast med stöd av
2 kap. 3 § 5 brottsbalken, ska den som avses med framställning om över-
förande av lagföring ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas med anled-
ning av framställningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1041

Publicerad
den

8 november 2021