SFS 2021:1042 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2021-1042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
3 §
1 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registre-
rade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa

paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller

någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 14 kap. 13 § brottsbalken,

11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brotts-

balken,

12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
15. narkotikastrafflagen (1968:64),
16. skattebrottslagen (1971:69),
17. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
18. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

1 Senaste lydelse 2021:39.

SFS

2021:1042

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1042

2

20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
22. 9 kap. 2 eller 3 § körkortslagen (1998:488),
23. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning,
24. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

25. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574),
29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§

samma lag,

30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen

(2004:519),

31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete,

32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716),
33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penning-

tvättsbrott,

42. lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott,
43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),
44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och

användning,

45. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden

vid vissa internationella vägtransporter,

46. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

inom landet,

47. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning,
48. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella väg-

transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

49. trafikförordningen (1998:1276),
50. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilo-

tider samt färdskrivare, m.m.,

51. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211),
52. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237),
53. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller
54. 12 kap. 1�4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och

användning.

background image

SFS

2021:1042

3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)