SFS 2021:1043 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2021-1043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 16 c § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

16 c §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1�2
eller 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13�15 kap.,
16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a §
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen
(1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot köns-
stympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om för-
bud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller
6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 4�11 a och 13 §§ lagen
(2014:406) om straff för vissa internationella brott ska, om brotten lett till
någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 §

patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 § samma lag,
i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation eller
särskilt förordna att utöva yrke,

2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och åter-

kallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i
fråga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen
överväger att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eller

3. en region, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare som regionen

överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsför-
ordnande enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § patient-
säkerhetsförordningen (2010:1369).

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2019:1165.

SFS

2021:1043

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1043

2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)