SFS 2021:1044 Förordning om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

SFS2021-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse

till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen

om domar i vissa brottmål

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:117) om underrättelse till
Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa
brottmål1 ska ha följande lydelse.

1 §2 En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg
och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som
omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhets-
lagen (2010:659) har

1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med

yrkesutövningen, eller

2. dömts för brott enligt
a) 3 kap. brottsbalken,
b) 4 kap. 1–5 §§ brottsbalken,
c) 6 kap. brottsbalken,
d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken,
e) 10 kap. 5 a eller 5 c § brottsbalken,
f) 13–15 kap. brottsbalken,
g) 16 kap. 10 a § brottsbalken,
h) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
i) 20 kap. 1 § brottsbalken,
j) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
k) narkotikastrafflagen (1968:64),
l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller
r) 1, 2, 4–11 a och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för vissa internatio-

nella brott.

I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–i, l–o, q och r ska kopia

sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:178.
2 Senaste lydelse 2014:410.

SFS

2021:1044

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1044

2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)