SFS 2021:1046 Förordning om digital bekräftelse av föräldraskap

SFS2021-1046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om digital bekräftelse av föräldraskap

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Skatteverket ska tillhandahålla det system som avses i 1 kap. 4 a §
föräldrabalken för digital bekräftelse av

1. faderskap,
2. föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, och
3. moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken.

2 § Skatteverket ska i systemet för digital bekräftelse tillhandahålla
lättillgänglig och behovsanpassad information för att användarna ska ha
goda möjligheter att göra välgrundade ställningstaganden.

3 § Modern ska i systemet för digital bekräftelse kunna ta del av en lämnad
bekräftelse för att godkänna den.

4 § En godkänd digital bekräftelse ska innehålla uppgifter om

1. barnets personnummer,
2. moderns personnummer och namn,
3. personnummer och namn för den som lämnar bekräftelsen,
4. huruvida bekräftelsen avser faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 §

föräldrabalken eller moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken, och

5. datum för när bekräftelsen godkändes.

5 § I systemet för digital bekräftelse ska gemensam vårdnad om barnet
kunna anmälas enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken i samband
med att en digital bekräftelse görs.

6 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om hur en digital
bekräftelse ska lämnas och godkännas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1046

Publicerad
den

8 november 2021