SFS 2021:1047 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2021-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt

föräldrabalken, m.m.

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1949:661) om skyldighet för
domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.1
ska ha följande lydelse.

1 §2 Om en tingsrätt har hävt eller fastställt ett faderskap, ska domstolen
när avgörandet har fått laga kraft underrätta

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om barnet inte

har fyllt 18 år, och

3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 men inte 18 år.
Underrättelseskyldigheten enligt första stycket gäller också ett mot-

svarande avgörande i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken
eller moderskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1976:811.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1985:370.
2 Senaste lydelse 2020:293.

SFS

2021:1047

Publicerad
den

8 november 2021