SFS 2021:1048 Förordning om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

SFS2021-1048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1969:624) om

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1969:624) om blodunder-
sökning m.m. vid utredning av faderskap1

dels att nuvarande 6 § ska betecknas 4 §,
dels att rubriken till förordningen samt 1�3 §§ och den nya 4 § ska ha

följande lydelse.

Förordning om rättsgenetisk undersökning vid utredning av

faderskap
1 §
2 Sådana rättsgenetiska undersökningar som avses i lagen (1958:642) om
rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och 2 kap. 6 § föräldra-
balken ska utföras av Rättsmedicinalverket.

2 §3 En domstol som har beslutat om rättsgenetisk undersökning ska inom
en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet. En socialnämnd har
samma skyldighet, om nämnden har initierat en sådan undersökning.

3 §4 Om en rättsgenetisk undersökning har utförts på grund av ett
domstolsbeslut, ska utlåtandet över undersökningen skickas till domstolen.
Ett utlåtande över en undersökning som har utförts på initiativ av en
socialnämnd ska i stället skickas till nämnden.

Om ett insänt prov som har tagits på grund av ett domstolsbeslut inte kan

användas för att utföra en rättsgenetisk undersökning, ska Rättsmedicinal-
verket underrätta domstolen om att ett nytt prov behövs. Om provet har
tagits på initiativ av en socialnämnd, ska i stället nämnden underrättas.

4 §5 Rättsmedicinalverket får meddela ytterligare föreskrifter om verk-
ställigheten av lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utred-
ning av faderskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1976:629.
2 Senaste lydelse 2002:955.
3 Senaste lydelse 2002:955. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2002:955.
5 Senaste lydelse av tidigare 6 § 2002:955.
Tidigare 4 § upphävd genom 1974:968.

SFS

2021:1048

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1048

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)