SFS 2021:1050 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2021-1050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:589) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet1 ska ha följande
lydelse.

7 §2 Socialnämnden ska snarast underrättas när

1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folk-

bokföringslagen (1991:481) och faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap.
9 § föräldrabalken till barnet inte följer av 1 kap. 1 §, 9 § första stycket eller
11 a § föräldrabalken eller annan lag,

2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt

6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,

3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.
Om modern vid barnets födelse är myndig och folkbokförd, inträder

skyldigheten att enligt första stycket 1 underrätta socialnämnden om att ett
barn har folkbokförts först 15 dagar efter barnets födelse, förutsatt att fader-
skapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet då inte
har fastställts.

Underrättelse enligt första och andra styckena ska lämnas till social-

nämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är
folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för underrättelser avseende barn

som har fötts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.
2 Senaste lydelse 2014:306.

SFS

2021:1050

Publicerad
den

8 november 2021