SFS 2021:1051 Förordning om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

SFS2021-1051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för

Rättsmedicinalverket

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2007:976) med instruktion
för Rättsmedicinalverket ska ha följande lydelse.

3 a §1 Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet som avses i
2 § 4 och 3 §. Myndigheten får även ta ut avgifter för verksamhet som avses
i 2 § 6 med undantag för verksamhet som enligt 7 § lagen (1958:642) om
rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap ska betalas av staten.
I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott föreskrivs att
Rättsmedicinalverket ska ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat
att inhämta ett rättsintyg om intyget har utfärdats av en sådan läkare som
avses i 2 § första stycket den lagen.

Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och disponera

intäkterna från dem.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. För en rättsgenetisk undersökning som har utförts före ikraftträdandet

gäller 3 a § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Gustafsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:331.

SFS

2021:1051

Publicerad
den

8 november 2021