SFS 2021:1052 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-1052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 2 kap. 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 22 a §, av följande lydelse.

2 kap.
8 §
Ett resedokument ska utfärdas med en giltighetstid om högst två år.
Om sökanden inom de senaste fem åren före ansökan har förlorat ett tidigare
resedokument ska giltighetstiden dock vara ett år, om inte särskilda skäl talar
emot det. Detsamma gäller om det finns anledning att misstänka att ett
tidigare resedokument inom samma tid har varit föremål för missbruk.

Migrationsverket får besluta om förlängning av giltighetstiden för ett

resedokument.

Ett resedokument får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att

innehavarens identitet inte är styrkt.

13 § Ett främlingspass ska utfärdas med en giltighetstid om högst tre år.
Om sökanden inom de senaste fem åren före ansökan har förlorat ett tidigare
främlingspass ska giltighetstiden dock vara ett år, om inte särskilda skäl talar
emot det. Detsamma gäller om det finns anledning att misstänka att ett
tidigare främlingspass inom samma tid har varit föremål för missbruk.

Ett främlingspass får, antingen då det utfärdas eller senare, förses med en

anteckning som begränsar dess giltighetsområde. För sådana främlingspass
som inte utfärdas enligt 2 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen
(2005:716) ska giltighetsområdet begränsas om sökanden inom de senaste
fem åren före ansökan har förlorat ett tidigare utfärdat främlingspass och
särskilda skäl inte talar emot det. Detsamma gäller om det finns anledning
att misstänka att ett tidigare främlingspass inom samma tid har varit föremål
för missbruk.

Ett främlingspass får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att

innehavarens identitet inte är styrkt.

4 kap.
22 a §
Ett uppehållstillståndskort som avser permanent uppehållstillstånd
ska ha en giltighetstid om högst tre år. Detta gäller dock inte för ett
uppehållstillståndskort som utfärdas enligt 19 a §.

SFS

2021:1052

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:1052

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Resedokument och främlingspass som har utfärdats enligt äldre

bestämmelser och som inte har återkallats gäller fortfarande under den tid
som anges i handlingen.

3. Uppehållstillståndskort som har utfärdats enligt äldre bestämmelser

gäller fortfarande under den tid som anges i handlingen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)