SFS 2021:1054 Förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS2021-1054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion

för Inspektionen för strategiska produkter

Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1101) med instruktion
för Inspektionen för strategiska produkter ska införas en ny paragraf, 2 a §,
av följande lydelse.

2 a § Inspektionen ska genomföra verifikationsbesök i utlandet för att
kontrollera att krigsmateriel, som har tillverkats i och levererats från
Sverige, inte har avletts till någon annan mottagare än den som anges i
slutanvändarintyget.

Verifikationsbesök får utföras i ett land som
1. har tagit emot sådan krigsmateriel i egenskap av slutlig mottagare, och
2. i ett slutanvändarintyg har gett svensk myndighet tillåtelse att på plats

i landet utöva kontroll genom verifikation av materielen i fråga.

Verifikationsbesöken ska avse följande krigsmateriel, som anges i bilagan

till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:

1. pansarvärnsvapen och rekyllösa gevär (ML2 a),
2. ammunition till vapen enligt 1 (ML3 a),
3. robotar som kan bäras och användas av en grupp om högst tre personer

(ML4 a), och

4. vapensikten och eldledningsutrustning till robotar enligt 3 (ML5 a).
Verifikationsbesöken ska utföras vid en tidpunkt och i en omfattning som

inspektionen anser är lämplig.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Utrikesdepartementet)

SFS

2021:1054

Publicerad
den

8 november 2021